نویسنده = علی فتحی آشتیانی
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی-24 (PCQ–24) در یک واحد نظامی

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 738-749

10.30491/JMM.23.9.738

حمید محسن آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده


بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌‌آوری گرایشی: یک مقیاس کوتاه سنجش سرسختی

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 338-348

10.30491/JMM.23.4.338

حمید محسن آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده


مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 331-338

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر


تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 231-239

داوود مشکانی فراهانی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی در نیروهای نظامی

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 17-23

غلامرضا میرزائی؛ حسنعلی مهرابی؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی


نقش رضایت شغلی و نیرومندی‌های

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 17-24

محسن کچویی؛ علی فتحی آشتیانی


عوامل زمینه‌ساز خودکشی در سربازان یک نیروی نظامی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 99-103

رضا نوری؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسین سلیمی؛ عبدا... سلطانی نژاد


عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 211-216

زهرا حاجی امینی؛ محمد زمانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عباس عبادی؛ فریال خمسه؛ سید حمید قریشی


مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده‌های نظامی و غیرنظامی

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 183-190

صغری باقرپور کماچالی؛ هادی بهرامی احسان؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ علی اصغر احمدی


بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 113-118

جعفر انیسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عبدا... سلطانی نژاد؛ ماندانا امیری


عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 69-77

غلامرضا میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسینعلی مهرابی؛ خدابخش احمدی


ارزیابی روان‌شناختی سربازان فرماندهی آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 153-159

علی فتحی آشتیانی؛ عارف سجاده چی


بررسی تاثیر سی باند بر میزان تهوع و استفراغ نیروهای رزمی در دریا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 273-278

محمدعلی خوشنویس؛ مهناز میریان؛ عباس محمود زاده؛ غلامرضا پورحیدری؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد علی رئیسی


بررسی و رتبه‌بندی مشکلات موجود در بین خانواده‌های متوفیان سپاهی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 83-91

خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی


بررسی سیمای بالینی تعدادی از مصدومین روانی ناشی از جنگ

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1381، صفحه 225-229

علی فتحی آشتیانی؛ رضا کرمی‌نیا


اختلالات روانی ناشی از جنگ

دوره 1، شماره 1، مهر و آبان 1378، صفحه 11-14

علی فتحی آشتیانی