بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌‌آوری گرایشی: یک مقیاس کوتاه سنجش سرسختی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تاب‌‌آوری گرایشی یکی از حوزه‌‌های مهم تحقیقات مرتبط نظامی است. با توجه به اهمیت تاب‌آوری، ساخت ابزارهایی مناسب، برای سنجش و اندازه‌گیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تاب‌‌آوری گرایشی بود.
روش‌‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش‌‌های توصیفی و روانسنجی محسوب می‌‌گردد. جامعه آماری این مطالعه یکی از واحدهای نظامی مستقر در تهران بود. از این جامعه بر اساس ملاک­‌های ورود و خروج، 310 نفر به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار‌‌های مورد استفاده شامل مقیاس تاب‌آوری گرایشی 15 آیتمی (DRS-15)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) و مقیاس رضایت شغلی عمومی (GJSS) بود. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی واگرا با پرسشنامه DASS-42 و روایی همگرا با پرسشنامه رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تعیین اعتبار نیز از روش‌‌های آزمون- باز‌‌آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌‌های گردآوری‌‌شده، با استفاده از نسخه 25 نرم‌‌افزار SPSS، نسخه 22 نرم‌‌افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌‌ها: نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، مدل سلسله مراتبی این پرسشنامه را تایید کرد که سه عامل مرتبه یک (تعهد، کنترل، و چالش) توسط عامل مرتبه بالاتر تبیین می‌شوند (0/02=RMSEA، 0/99=TLI، 0/02=SRMR، 0/99=CFI، 0/95=GFI، 1/21=x2/df). همبستگی نمره کل پرسشنامه تاب‌آوری گرایشی با افسردگی (0/42-)، اضطراب (0/37-)، استرس (0/37-) و رضایت شغلی (0/37) معنی‌‌دار بود (0/01> P < /span>). همچنین، همسانی درونی عوامل استخراج شده به روش آلفای کرونباخ از 0/87 تا 0/88 بود و اعتبار بازآزمایی پس از فاصله 4 هفتگی تأیید شد (تعهد: 0/78=r؛ کنترل: 0/88=r؛ چالش: 0/75=r؛ سرسختی:0/82=r، 0/01> P < /span>).
نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، پرسشنامه تاب‌‌آوری گرایشی (DRS-15) ابزاری مناسب با خصوصیات روانسنجی قابل قبول برای سنجش سرسختی است.

کلیدواژه‌ها


1. Sandvik AM, Hansen AL, Hystad SW, Johnsen BH, Bartone PT. Psychopathy, anxiety, and resiliency–Psychological hardiness as a mediator of the psychopathy–anxiety relationship in a prison setting. Personality and Individual differences. 2015;72:30-4. 2. Bartone PT, Valdes JJ, Sandvik A. Psychological hardiness predicts cardiovascular health. Psychology, health & medicine. 2016;21(6):743-9. 3. Windle G, Bennett KM, Noyes J. A methodological review of resilience measurement scales. Health and quality of life outcomes. 2011;9(1):8. 4. Masten AS. Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth wave rises. Development and Psychopathology. 2007;19(3):921-30. 5. Windle G. What is resilience? A review and concept analysis. Reviews in Clinical Gerontology. 2011;21(2):152. 6. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and Anxiety. 2003;18(2):76-82. 7. Delahaij R, Gaillard AW, van Dam K. Hardiness and the response to stressful situations: Investigating mediating processes. Personality and Individual differences. 2010;49(5):386-90. 8. Ng R, Ang RP, Ho M-HR, editors. Coping with anxiety, depression, anger and aggression: The mediational role of resilience in adolescents. Child & Youth Care Forum; 2012: Springer. 9. Kauten R, Barry CT, Leachman L. Do perceived social stress and resilience influence the effects of psychopathy‐linked narcissism and CU traits on adolescent aggression? Aggressive Behavior. 2013;39(5):381-90. 10. Bartone PT. A short hardiness scale. Walter Reed Army Inst Of Research Washington DC; 1995. 11. Bartone PT. Test-retest reliability of the dispositional resilience scale-15, a brief hardiness scale. Psychological Reports. 2007;101(3):943-4. 12. Johnsen BH, Eid J, Pallesen S, Bartone PT, Nissestad OA. Predicting transformational leadership in naval cadets: Effects of personality hardiness and training. Journal of Applied Social Psychology. 2009;39(9):2213-35. 13. Bartone P, Hystad S. Increasing mental hardiness for stress resilience in operational settings. Enhancing human performance in security operations: International and law enforcement perspective. 2010:257-72. 14. Eschleman KJ, Bowling NA, Alarcon GM. A meta-analytic examination of hardiness. International Journal of Stress Management. 2010;17(4):277. 15. Bartone PT, Johnsen BH, Eid J, Hystad SW, Laberg JC. Hardiness, avoidance coping, and alcohol consumption in war veterans: A moderated‐mediation study. Stress and Health. 2017;33(5):498-507. 16. Bartone PT, Hystad SW, Eid J, Brevik JI. Psychological hardiness and coping style as risk/resilience factors for alcohol abuse. Military Medicine. 2012;177(5):517-24. 17. Bartone PT, Eid J, Hystad SW. Training hardiness for stress resilience. Military psychology: Concepts, trends and interventions. 2016:231-48. 18. Pietrzak RH, Johnson DC, Goldstein MB, Malley JC, Southwick SM. Psychological resilience and postdeployment social support protect against traumatic stress and depressive symptoms in soldiers returning from Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom. Depression and Anxiety. 2009;26(8):745-51. 19. Bartone P. Hardiness protects against war-related stress in army reserve forces. 1999;51(2):72–82. 20. Kobasa SC. Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. Journal of personality and social psychology. 1979;37(1):1. 21. Bartone PT. Predictors of stress-related illness in city bus drivers. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 1989;31(8):657-63. 22. Hystad SW, Eid J, Johnsen BH, Laberg JC, Thomas Bartone P. Psychometric properties of the revised Norwegian dispositional resilience (hardiness) scale. Scandinavian Journal of Psychology. 2010;51(3):237-45. 23. Picardi A, Bartone PT, Querci R, Bitetti D, Tarsitani L, Roselli V, et al. Development and validation of the Italian version of the 15-item dispositional resilience scale. Rivista di psichiatria. 2012;47(3):231-7. 24. Solano JPC, Bracher ESB, Faisal-Cury A, Ashmawi HA, Carmona MJC, Lotufo Neto F, et al. Factor structure and psychometric properties of the Dispositional Resilience Scale among Brazilian adult patients. Arquivos de neuro-psiquiatria. 2016;74(12):1014-20. 25. Wong JY-H, Fong DY-T, Choi AW-M, Chan CK-Y, Tiwari A, Chan KL, et al. Transcultural and psychometric validation of the Dispositional Resilience Scale (DRS-15) in Chinese adult women. Quality of life research. 2014;23(9):2489-94. 26. Ko E, Kim HY, Bartone PT, Kang HS. Reliability and validity of the Korean version of the 15-item Dispositional Resilience Scale. Psychology, health & medicine. 2018;23(sup1):1287-98. 27. DeVellis RF. Scale development: Theory and applications (4th ed.): Thousand Oaks, CA: Sage; 2017. 28. Bartone P, Eid J, Hystad S, Johnsen B, Laberg J, editors. Norwegian adaptation of the DRS–Dispositional Resilience Scale for measuring hardiness under stress. Poster presented at the American Psychological Association annual convention, Boston, MA, August; 2008. 29. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy. 1995;33(3):335-43. 30. Fathi Ashtiani A, Dastani M. Psychological tests: assessing personality and mental health. Tehran: Beast. 2010:27-44. 31. Macdonald S, Maclntyre P. The generic job satisfaction scale: Scale development and its correlates. Employee Assistance Quarterly. 1997;13(2):1-16. 32. Golparvar M, Taleb M. Mediating role of job satisfaction on the relationship between compulsory citizenship behaviors and organizational citizenship behaviors. Contemporary Psychology. 2016;11(1):33-46. 33. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham R. Multivariate data analysis . (7th ed.). New Jersey, NJ: Pearson Prentice Hall; 2010. 34. Eid J, Morgan III CA. Dissociation, hardiness, and performance in military cadets participating in survival training. Military Medicine. 2006;171(5):436-42. 35. Zach S, Raviv S, Inbar R. The benefits of a graduated training program for security officers on physical performance in stressful situations. International Journal of Stress Management. 2007;14(4):350. 36. Salvtore R. Hardiness: The courage to grow from stress. Journal of Positive Psychology. 2006;1:160-8. 37. Bartone PT, Homish GG. Influence of hardiness, avoidance coping, and combat exposure on depression in returning war veterans: A moderated-mediation study. Journal of affective disorders. 2020;265:511-8. 38. Bartone PT. Hardiness protects against war-related stress in Army Reserve forces. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 1999;51(2):72. 39. Davydov DM, Stewart R, Ritchie K, Chaudieu I. Resilience and mental health. Clinical psychology review. 2010;30(5):479-95. 40. Luzipo P, Van Dyk G. Organisation climate mediation of the relationship between hardiness, self-efficacy, and job satisfaction among military followers. Journal of Psychology in Africa. 2018;28(3):192-5.