بررسی تاثیر سی باند بر میزان تهوع و استفراغ نیروهای رزمی در دریا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. بیماری دریا یکی از مشکلاتی است که غالباً مسافرین دریا را گرفتار می‌کند. نقل و انتقال نیروهای نظامی از طریق دریا می‌تواند مشکل تهوع و استفراغ را به دنبال داشته باشد و از توانمندی فرد بکاهد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سی‌باند در کاهش میزان بروز تهوع و استفراغ نیروهای رزمی در طی انتقال از طریق دریا انجام شد. روش. این مطالعه روی 94 نفر از کارکنان نیروی دریایی سپاه، طی دو سفر دریایی به مدت 4 ساعت انجام شد. آنها به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمون (50 نفر) و شاهد (44 نفر) جای گرفتند. در گروه آزمون سی‌باند در نقطه نیگان و در گروه شاهد در نقطه پلاسبو قرار داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل مشخصات فردی و پزشکی بود. داده‌های به‌دست آمده با روش آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. میانگین سن شرکت کنندگان 2/25 سال بود. در گروه آزمون 22 درصد دچار تهوع و 14 درصد دچار استفراغ شدند. در صورتی که در گروه شاهد 61 درصد دچار تهوع و 21 درصد دچار استفراغ شدند. تحلیل آماری تفاوت معنادار (05/0> p ) را بین آنها نشان داد. بحث. استفاده از سی‌باند در پیشگیری از تهوع و استفراغ به‌عنوان یک روش غیرتهاجمی و کم هزینه معرفی می‌شود. پیشنهاد می‌شود در دیگر موارد بالینی که بیمار دچار چنین عارضه ناخوشایندی می‌شود، این روش مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها