مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده‌های نظامی و غیرنظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. خانواده‌هایی که در آنها پدر نظامی است، خانواده‌های نظامی نامیده می‌شوند و گفته می‌شود که در این خانواده‌ها میزان و نوع ارتباط بین والدین و فرزندان متفاوت است. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوهای فرزند‌پروری در بین فرزندان خانواده‌های نظامی و غیرنظامی انجام شد. مواد و روش کار. یک نمونه 400 نفری از دانش آموزان سال سوم راهنمایی منطقه چهار تهران، از بین فرزندان دختر و پسر خانواده‌های نظامی و غیرنظامی به طور تصادفی انتخاب شده، به پرسشنامه 28 سؤالی سلامت روانی گلدبرگ همراه با پرسشنامه اطلاعات شخصی پاسخ دادند. 800 والد این دانش آموزان نیز به پرسشنامه الگوهای فرزندپروری بامریند پاسخ دادند. نتایج. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان والدین با الگوهای فرزند‌پروری هماهنگ، بیش از سلامت روانی و موفقیت تحصیلی والدین با الگوهای فرزندپروری ناهماهنگ می‌باشد. موفقیت تحصیلی فرزندان با سن مادر رابطه مثبت و معنادار داشت، ولی بین والدین نظامی و غیرنظامی تفاوت معناداری یافت نشد. همچنین بین الگوهای فرزندپروری والدین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود نداشت. بحث. در خانواده‌های نظامی الگوهای فرزندپروری مشابه جامعه است، همچنین نتایج بیانگر آن بود که والدین بیشتر از سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش استفاده می‌کنند. این نکته نشان می‌دهد که در جامعه کنونی ما، افزایش اطلاعات والدین به خصوص پدران نظامی باعث آگاهی آنها نسبت به سبک تربیتی در مورد فرزندانشان می‌شود و منجر به اتخاذ بهترین سبک تربیتی در آنها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها