ارزیابی روان‌شناختی سربازان فرماندهی آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. به‌منظور دست‌یابی به تصویری کلی از وضعیت روان‌شناختی سربازان عادی جدیدالورود به فرماندهی آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامی و پیشگیری از بروز رفتارهای نابهنجار این تحقیق انجام شده است. مواد و روش کار. بدین منظور کلیه سربازان 4 دوره آموزشی پادگان شهید همت روانسر که 4196 نفر بودند، به شیوه نمونه‌گیری سرشماری و به‌صورت گروهی مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه مشخصات فردی و مصاحبه استفاده به‌عمل آمد. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های آماری میانگین، انحراف معیار، مجذور کای و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج. نتایج به‌دست آمده نشان داد، 2/16 درصد از نمونه مورد بررسی از لحاظ علایم روان‌شناختی واجد مشکلاتی هستند. افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد، کسانی که یکی از والدین‌شان فوت کرده بود بیشتر از فوت هر دو والد و در قید حیات بودن هر دو والد، و کسانی که سرپرستی خانواده را به‌ عهده داشتند و یا پدرشان فوت شده بود بیشتر از کسانی که پدرشان در قید حیات بود، دارای علایم روان‌شناختی بودند. همچنین نتایج نشان داد که شایع‌ترین نشانه‌ها مربوط به علایم وسواسی - اجباری، سو ء ظن و بدبینی ، حساسیت در روابط بین فردی و شکایت‌های جسمانی است. بحث. بر اساس یافته‌های این تحقیق، سربازانی که دارای مشکلات روان‌شناختی تشخیص داده شده بودند، مورد مصاحبه قرار گرفته و بر اساس نتایج آزمون و مصاحبه، نحوه ادامه خدمت و به‌کارگیری آنها به گونه‌ای تعیین گردید که از مشاغل پرخطر دور شوند. لذا توصیه می‌شود، این نکته در به‌کارگیری سربازان با مشکلات روان‌شناختی مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها