بررسی و رتبه‌بندی مشکلات موجود در بین خانواده‌های متوفیان سپاهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. این تحقیق با هدف بررسی مشکلات‌ خانواده‌های متوفیان سپاهی و رتبه‌بندی آن‌ها صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 1380 انجام گرفت، جامعه آماری عبارت بود از خانواده‌های متوفیان سپاهی شهر تهران که بین سال‌های 78-1360 فوت شده بودند. روش ها. از بین جامعه آماری تعداد 210 خانواده با روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود. اطلاعات به روش حضوری توسط پرسش‌گر جمع‌آوری ‌شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری آزمون T و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها. نتایج به‌دست آمده نشان داد که مشکلات خانواده‌های متوفیان به‌ترتیب فراوانی عبارت بودند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات اداره خانواده، مشکلات فرزندان، مشکلات فرهنگی و مشکلات روابط اجتماعی. همچنین نتایج حاصل در هر بخش برحسب متغیرهای میزان تحصیلات، سن، وضع اشتغال،‌ ازدواج مجدد مادر، مدت فقدان پدر و تعداد فرزندان خانواده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری. بر اساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان گفت در خانواده‌هایی که مادر شاغل است، مشکلات فرزندان و نیز اداره خانواده، کمتر از خانواده‌هایی است که مادر خانه‌دار می‌باشد و خانواده‌هایی که مادر تحصیلات دیپلم و بالاتر داشته و نیز تعداد فرزندان 3 نفر و کمتر بود، مشکلات اداره خانواده کمتر از سایر موارد بود و بالاخره این‌که خانواده‌هایی که مادر دارای سن پایین‌تر از 30 سال داشت، مشکلات اقتصادی پایین‌تری داشتند. 

کلیدواژه‌ها