دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 76، مهر و آبان 1397 

مروری

صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی: مطالعه مروری کوتاه

صفحه 348-353

مهدیه نژادشفیعی؛ علی رحمانی؛ محمود نکویی مقدم


پژوهشی اصیل

ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ اجرای روان شغلی در کارکنان نظامی

صفحه 354-363

میثم شاه حسینی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی


طراحی و ساخت کیف کمک‌های اولیه خود امدادی نیروهای پیاده نظام:‌ مطالعه هیبرید

صفحه 364-370

منوچهر هاشم زاده؛ محمد مهدی سالاری؛ امیر حسین پیشگوئی؛ عباس عبادی؛ پیام عباسی


میزان و علل کسورات بیمه‌ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران

صفحه 402-411

مریم یعقوبی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ حسین معینی متین؛ مجتبی سپندی؛ احمد عامریون؛ سید جواد حسینی شکوه


پژوهشی اصیل

درک جانبازان مبتلاء به ضایعه نخاعی از میزان مشارکت در فعالیت های روزانه، تأثیر ضایعه بر میزان مشارکت و برخی عوامل مؤثر بر آن

صفحه 446-453

مهدی حسینی؛ فریبا برهانی؛ ندا گرامی نژاد؛ فاطمه ربانی؛ سید ابوالفضل وقار سیدین