دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 73، فروردین و اردیبهشت 1397 

نامه به سردبیر

طرح تحول نظام سلامت ایران: چالشی برای بیمارستان‌های نظامی

صفحه 1-2

علیرضا جلالی فراهانی؛ حسین صمدی‌نیا؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی آذرآبادی


مروری

کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری

صفحه 3-13

روح اله دهقانی؛ مهدی خوبدل؛ حسین ثباتی


مروری بر 17 سال کاربرد مدل مراقبت پیگیر بر پیامدهای بیماری‌های حاد و مزمن: توصیف و ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مقالات

صفحه 27-55

سید محمدمسعود موسوی نسب؛ امیر واحدیان عظیمی؛ محمود ثالثی؛ انسیه واحدی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ معصوم خوش فطرت؛ فرشید رحیمی بشر


اعتباریابی شاخص ترکیبی در جداسازی بیماران مزمن انسدادی ریوی از دستگاه تهویه مکانیکی: مطالعه سه‌سوکور چند مرکزه آینده‌نگر مشاهده‌ای در بیمارستانهای نظامی منتخب در شهر تهران

صفحه 93-104

سید محمدمسعود موسوی نسب؛ سید مصطفی حسینی؛ انسیه واحدی؛ معصوم خوش‌فطرت؛ صادق شباب؛ سیدجلال مدنی؛ کیوان گوهری مقدم؛ فرشید رحیمی‌بشر