بررسی تاثیر اپی ژنتیکی کلاستر miR17/92 در غربالگری غیرتهاجمی بیماری‌های تنفسی با زمینه ژنتیکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن ](COPD)[Chronic Obstructive Pulmonary Disease  و جانبازان شیمیایی مبتلا به ریه خردلی (Mustard Lung)، هردو جزء بیماریهای ریوی با زمینه قدرتمند ژنتیکی می باشند که هنوز درمان قطعی برای هیچیک وجود ندارد. با توجه به اشتراکات فراوان بین دو بیماری می توان هردو را به طور همزمان تحت یک گروه بررسی نمود. بدین جهت، ما بیان دو miRNA با عنوانmiR-20a  و miR-92a را به عنوان نمایندگان کلاستر miR-17/92 به دلیل دخالت موثر این دو miRNA در مسیرهای سیگنالینگ التهاب و هیپوکسی در سرم بیماران ریوی ]متشکل از Mustard Lung و COPD (به طور همزمان)[ بررسی کردیم.
روش‌ها: Reaction برای بررسی بیان miRNAهای miR-20a  و miR-92a به طور همزمان در بیماران مبتلا به COPD و Mustard Lung (56 تعداد بیمار) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان دادند بیان هر دوی miR-20a  و miR-92a بصورت قابل توجهی در سرم بیماران COPD و مصدومین شیمیایی نسبت به افراد نرمال کاهش می یابد. همچنین، بیان هریک از دو miRNA مورد بررسی در مراحل متوسط و شدید بیماری نسبت مرحله خفیف کاهش بیشتری داشته و miR-92a نیز کاهش بیشتری را نسبت به miR-20a نشان می داد.
نتیجه‌گیری: این تغییرات می تواند در نتیجه تغییرات 1- ژنومیک و/یا 2- محیط و/یا 3- اکوژنومیک (متاثر از اپی ژنومیک) باشد که تعیین دقیق آن نیازمند تحقیقات گسترده تری در این حوزه است. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان روشهای جدیدی را در استراتژیهای درمانی بیماران تنفسی با هدف قرار دادن کلاستر مورد بررسی از طریق هریک از سه جنبه فوق الذکر به کار گرفت. اعضای کلاستر انکوژن miR17/92 (با افزایش بیان در سرطان ریه) قابلیت کاربرد بیومارکری در غربالگری غیرتهاجمی بیماریهای تنفسی را دارا هستند. به علاوه، این miRNAها می توانند به خوبی به عنوان فاکتور افتراقی یا تمایز دهنده با سرطان ریه و بیماریهای قلبی-عروقی که اغلب به عنوان بیماری­های همزمان با هردوی این بیماریها (Mustar Lung و COPD) مطرح می باشند نیز به کار روند.

کلیدواژه‌ها