بررسی مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی سال 95-96

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کارکنان مراقبت بهداشتی و به طور خاص پرستاران در معرض مخاطرات شغلی متعددی قرار دارند. این مخاطرات نه تنها بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان تأثیرگذار بوده، بلکه هزینه‌های سنگین مالی را نیز بر سازمان‌ تحمیل می‌کند. هدف از این مطالعه تعیین سطح مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی است.
روش‌ها: این پژوهش مقطعی تحلیلی در سال 96-1395 بر روی 375 نفر از کارکنان درمانی شاغل در 3 بیمارستان نظامی واقع در شهرهای جنوبی کشور انجام گرفت. نمونه گیری به روش غیرتصادفی سهمیه ای و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته دوقسمتی (متغیرهای جمعیت شناختی و مخاطرات شغلی) پس از تایید اعتبار و پایایی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: سطح مخاطرات شغلی با میانگین و انحراف معیار (66/0) 53/2 در حد متوسط ارزیابی شد. از میان ابعاد مخاطرات شغلی، مخاطرات ارگونومیکی با میانگین (09/1) 36/3 مهم‌ترین و مخاطرات شیمیایی با میانگین (84/0) 73/1 کم ‌اهمیت‌ترین نوع مخاطره شغلی گزارش شدند. بر اساس آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه بین برخی عوامل مرتبط از قبیل جنسیت، وضعیت تاهل، پست سازمانی با مخاطرات‌های شغلی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (p<0.05).
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح و نوع مخاطرات شغلی کارکنان درمانی در محیط های نظامی مدیران می توانند با درنظر گرفتن ملاحظات ارگونومیک، با طراحی برنامه‌های پیشگیرانه مناسب و نیز برگزاری دوره های آموزش‌های مداوم به کاهش مخاطرات و فرسودگی شغلی و نیز ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و زندگی کاری کارکنان کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها