اعتباریابی شاخص ترکیبی در جداسازی بیماران مزمن انسدادی ریوی از دستگاه تهویه مکانیکی: مطالعه سه‌سوکور چند مرکزه آینده‌نگر مشاهده‌ای در بیمارستانهای نظامی منتخب در شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فرآیند جداسازی بیماران مزمن انسدادی ریوی یکی از فرآیندهای زمان­گیر در روند درمانی این بیماران است. مطالعه حاضر با دو هدف 1. تعیین نقاط برش شاخص ترکیبی و شاخص­های رایج RSBI، P0.1، NIF، CROP و IWI در جمعیت بیماران مزمن انسدادی ریوی و 2. مقایسه مولفه­های مختلف جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی شاخص ترکیبی و شاخص­های RSBI، P0.1، NIF، CROP و IWI در جمعیت بیماران مزمن انسدادی ریوی انجام شده است.
روش‌ها: مطالعه سه­سو­کورچند مرکزه آینده­نگر مشاهده­ای حاضر از بهمن 1392 تا اسفند 1393 در جامعه بیماران مزمن انسدادی ریوی بستری در بخش­ مراقبت­های ویژه بیمارستان­های منتخب نظامی شهر تهران در دو گروه تعیین نقطه برش (n = 90) و گروه تعیین مولفه­های پیش­بینی کننده جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی (n = 90) انجام شده است. فرآیند جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در هر دو گروه یکسان و بر اساس پروتکل تعریف شده انجام شد. از تحلیل راک برای تعیین نقاط برش در گروه اول و تعیین مولفه­های پیش بینی کننده در گروه دوم استفاده شد.
یافته‌ها: شش شاخص ترکیبی، RSBI، IWI، P0.1، NIF و CROP از نظر مولفه­های مختلف پیش بینی کننده جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی با هم مقایسه شدند. به طور کلی، شاخص RSBI، ترکیبی، IWI، P0.1، NIF، CROP به ترتیب مطلوب­ترین مولفه­ها را به خود اختصاص دادند. بیشترین ناحیه زیر منحنی به شاخص RSBI (927/0) و ترکیبی (891/0) اختصاص یافت.
نتیجه‌گیری: اگرچه شاخص پیشنهادی نسبت به سایر شاخص­های مرسوم اجزاء بیشتری در فرآیند جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی را دارد، شاخص RSBI علاوه بر سادگی، مطلوب­ترین مولفه­های پیش بینی کننده جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی را به خود اختصاص داد؛ بنابراین، پیشنهاد می­شود که شاخص تصحیح شده RSBI (کاربرد RSBI در کنار پایش دقیق علایم و نشانه­های ذهنی و عینی دیسترس تنفسی) در جمعیت بیماران مزمن انسدادی ریوی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها