بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت شایع

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انسانی ماهر و متخصص برای واکنش سریع و مناسب به حوادث و انجام عملیات سریع و صحیح امداد و نجات ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت انجام گرفت.
روش‌ها: یک مطالعه توصیفی که به روش مقطعی در نیمه اول سال 1396 انجام شده است. نمونه آماری شامل 120 نفر از تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان تهران بود که بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS18.0 استفاده شد.
یافته‌ها: 84 نفر (74%) از مشارکت کنندگان در مطالعه در محدوده سنی 30-20 سال قرار داشتند. همچنیین 61 نفر(84/50%) دارای تحصیلات لیسانس بودند. نتایج حاکی از آن است که میانگین رتبه وضعیت دانش با 45/21 امتیاز بالاتر از حد متوسط است. همچنین نتایج حاکی از آن است که افراد با حضور در 16 عملیات به بالاتر، میزان دانش بیشتری در خصوص تجهیزات امداد و نجات دارند و افراد با سابقه یک تا 10 مانور، نمره کمتری نسبت به گروه های با سابقه بیشتر از ده مانور دارند. همچنین افرادی که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند، نمرات بالاتری کسب نموده اند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر نسبت به تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت شایع در شهر تهران در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما از وضعیت مطلوب فاصله دارد. دستیابی به این مهم از طریق نیروی انسانی توانمند، سازماندهی مناسب، آموزش مداوم، تجهیز و تمرین مستمر تیم های جستجو و نجات و  بهره گیری از تجارب سازمان ملل متحد و کشورهای صاحب تجربه میسر است.

کلیدواژه‌ها