صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی: مطالعه مروری کوتاه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران در خط مقدم حضور پس از حوادث و بلایا از جمله حوادث پرتوی قرار دارند. دانش ما در زمینه صلاحیت پرستاران در برخورد با این حوادث علی رغم اهمیت این موضوع اندک می باشد. لذا این مطالعه مروری کوتاه با هدف آشنایی با صلاحیت­های پرستاران در حوادث پرتوی انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه از نوع مروری نقلی کوتاه است. به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط با موضوع، اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی مانند Scopus, PubMed Magiran, SID, و IranMedex در بازه زمانی بین سالهای 1990 تا 2017 و با کلیدواژه­های صلاحیت، پرستار و حوادث پرتوی به دست آمده است. از مجموع 991 مقاله پس از لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج 14 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شد.
یافته‌ها: بررسی مطالعات نشان داد که صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی متنوع و گسترده می باشد. مهمترین این صلاحیتها در ابعاد نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و اقدامات رفع آلودگی، تریاژ، مدیریت گروههای آسیب پذیر، مراقبت از زخم و تروماهای ایجاد شده، حمایت سایکولوژیکی قرار داده می شود.
نتیجه‌گیری: پرستاران جهت حضور در بلایا باید در ابعاد مختلف ویژگی‌ها و توانمندیهای خاصی را داشته باشند. بنابراین لازم است به عنوان مسئول اجرای برنامه های مراقبتی و درمانی از آموزش و توسعه دانش مفید در زمینه حوادث پرتوی بهره مند شوند.

کلیدواژه‌ها