میزان و علل کسورات بیمه‌ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه بخش عمده درآمدهای بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر تامین میگردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان و علل کسورات بیمه ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح (ساخد) در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران انجام گرفت.
روش‌ها: مطالعه به صورت مقطعی گذشته نگر در سال 94 انجام گرفت. همه پرونده های بستری طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مشمول کسورات به روش سرشماری، با استفاده از بانک داده، مستندات و اسناد پزشکی با ثبت در فرم های اطلاعاتی برحسب میزان و علل کسورات، ماه، بخش و تخصص پزشک مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل­ها داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS-19 انجام گرفت.
یافته‌ها: در کل 11992 پرونده بستری طرف قرارداد با ساخد در سال 94 مطالعه شد که 3517 پرونده مشمول کسورات بیمه ای شده بودند. مبلغ کل کسورات بیمه ای برابر با 2,383,423,209 ریال بود. بیشترین میزان کسورات برحسب ماه، بخش، تخصص پزشک و علل به ترتیب مربوط به خردادماه (45/14 %)، جراحی مردان (78/39 %)، ارتوپدی (76/40 %)، و لوازم مصرفی (30/48 %) بود. اختلاف میانگین کسورات برحسب هر یک از متغیرهای ماه، بخش، تخصص و علل پزشکی از نظر آماری نیز معنادار بود (0001/0 p =).
نتیجه‌گیری: با توجه به تائید معنادار اختلاف میانگین کسورات براساس متغیرهای مورد مطالعه می توان گفت آشنایی کادر مسئول در فرآیند درمان بیمار با قوانین بیمه ای و استفاده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی می تواند از ایجاد کسورات بیمه ای جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها