بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه در افراد با تجربه جنگ تحمیلی عراق بر ایران در استان ایلام در سال 1395: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام

چکیده

زمینه و هدف: اختلال استرس پس از سانحه Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) یکی از عوارض مهم جنگ در افراد با تجربه جنگی است که آنها را مستعد ابتلا به بیماریهای روانی ثانویه می کند. مطالعه حاضر به منظور برآورد میزان شیوع PTSD در افراد با تجربه جنگ تحمیلی عراق بر ایران در استان ایلام انجام شده است.
روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی تعداد 711 نفر از جمعیت بالای 35 سال استان ایلام شرکت داده شدند. از روش تصادفی خوشه ای به منظور نمونه گیری استفاده شد. از نسخه فارسی پرسشنامه PTSD Checklist – Military Version (PCL-M) به منظور برآورد اختلال PTSD استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
یافته‌ها: شیوع اختلال پس از ضربه در جمعیت مورد مطالعه 39-15 % بود. همچنین رابطه معنادار بین PTSD و سن در زمان جنگ، تهدید شدن زندگی، دیدن زخمی شدن آشنایان مشاهده شد (001/0≤ p). ارتباط آماری معناداری بین PTSD و تجربه بمباران هوایی، جنس و شغل شرکت کنندگان وجود نداشت (05/0≤ p).
نتیجه‌گیری: شیوع PTSD در این مطالعه در مقایسه با مطالعه های با جمعیت های عمومی بیشتر بود، بنابراین انجام برنامه های مداخله ای برای افراد با تجربه جنگی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها