مشارکت دولتی- خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور: درس های یک تجربه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی اسفراین

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مشارکت های دولتی- خصوصی (PPP) در سال های اخیر برای اصلاحات سازنده بخش بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده است. در پژوهش حاضر، تنها تجربه اجرایی شدن الگوی PPP در توسعه خدمات بیمارستانی کشور (تجربه محب) مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌ها: پژوهش حاضر بصورت کیفی و در سال 95-94 انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده گردید. بدین منظور 18 نفر از خبرگان و متخصصان نظام سلامت و افرادی که به نحوی با الگوهای مشارکتی آشنا بوده و در توسعه این مدل در خدمات بیمارستانی ایران نقش داشته اند، در این مصاحبه ها شرکت نمودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و برای طبقه بندی آنها از نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید.
یافته‌ها: در این مطالعه، 3 طبقه اصلی شامل اهداف و دلایل شکل گیری محب، دستاوردها و پیامدهای اجرای محب، و چالش ها و مشکلات پیش روی محب به همراه 9 زیر طبقه و 28 تم شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: اجرای الگوی PPP و انتخاب رویکردهایی از قبیل تجربه محب یکی از راه حل های اساسی برای مرتفع سازی معضل درمان کشور بوده که تامین درمان مطلوب، با کیفیت و با هزینه پرداخت منطقی را در جامعه فراهم می سازد که بایستی بیش از پیش مورد توجه مسئولین و سیاست گذاران قرار بگیرد. با بومی‌سازی این مدل و تطبیق با شرایط کشور می توان تحول خوبی در بخش سلامت ایجاد کرده و زمینه را برای توسعه و ارتقاء این مدل در سرتاسر کشور فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها