دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 14، آذر و دی 1382 

پژوهشی اصیل

تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی

صفحه 245-251

امیر اشرفی‌آذری؛ علیرضا عسگری؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ حمید رخساری‌زاده


پاتولوژی جغرافیایی افغانستان

صفحه 291-299

مهدی خوبدل؛ علی مهرابی‌توانا؛ رضا میرنژاد؛ رویا اسدزاده؛ فائزه ساده وندی


اثر استات سرب بر آئورت رت

صفحه 301-307

اژدر حیدری؛ علی نوروززاده؛ غلامرضا کریمی؛ احمدرضا دهپور؛ سهیلا طبائی؛ محمدرضا زرین دست؛ علی خوش‌‌باطن؛ علیرضا عسگری


تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران

صفحه 309-318

داود فرج‌زاده؛ رضا توکلی؛ رضا صراف‌پور