مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و متوفیان سپاهی در سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی و مقایسه‌ای انجام شده است و در آن اطلاعات حاصل از 673 نفر از فرزندان 12 تا 36 ساله شهدا و متوفیان سپاهی شهر تهران که به نسبت مساوی از بین خانواده‌های شهدا و متوفیان و به تفکیک فرزندان دختر و پسر و با روش تصادفی انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات آزمون SCL 90 - R بود. اطلاعات به‌دست آمده از اجرای آزمون پس از جمع‌آوری با استفاده از آزمون‌گروه‌های مستقل آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که به ترتیب میزان شیوع علایم اختلالات در بین فرزندان شهدا و متوفیان عبارت بودند از: پارانویید، پرخاشگری، افسردگی،‌ وسواس، اختلال در روابط بین‌فردی، اختلال بدنی شکل، روان‌پریشی و فوبیا. همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که به‌جز اختلال فوبیا در سایر مقیاس‌های بالینی بین فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان تفاوت معنی‌داری (01/0 > a ) وجود داشت و بر این اساس میزان شیوع علایم اختلال در بین فرزندان متوفیان بیشتر از فرزندان شاهد بود. 

کلیدواژه‌ها