تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر استفاده از لباس‌های NBC و لباس‌های نایلونی روی پنج عنصر آمادگی جسمانی انجام شـد. جامعه آماری در این پژوهش نیمه‌تجربی، دانشجویان یک دانشکده افسری در تهران بودند. نمونه آماری 60 نفر از افسران داوطلب بودند که به‌طور تصادفی به چهار گروه 15 نفری تقسیم و در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد آزمایش قرار گرفتند. تمامی افراد گروه‌ها در مرحله پیش‌آزمون از لباس‌های معمولی رزم اسـتفاده نمـودند. در مرحله پس‌آزمون، گروه A با لباس معمولی رزم (به‌عنوان گروه شاهد)، گروه B از لباس NBC با ماسک، گروه C از لباس NBC بدون ماسک و بالاخره گروه D از لباس نایلونی (نفوذناپذیر) اسـتفاده نمودند. نتایج و اطلاعات با اسـتفاده از روش‌های آماری مورد تجـزیه و تحلیل قرار گرفـت و میانگین‌ داده‌ها با استفاده از تسـت‌های آماری t-test و ANOVA با هم مقایسه گردید. در همه گروه‌ها، افراد در آزمون‌های دوی 1600 متر، 45 متر، 9×4 متر،‌ تعداد دراز و نشست در یک دقیقه و انعطاف‌پذیری شرکت نمودند. مقادیر P کمتر از 05/0 به‌عنوان اختلاف معنی‌دار تلقی گردید.   لباس NBC بدون ماسک (در گروه C ) توانست بر روی عنصر استقامت قلبی - تنفسی و سرعت تأثیر گذارد ولی بر روی عناصر چابکی، استقامت عضلات شکم و انعطاف‌پذیری اثری نداشـت. لباس NBC با ماسک در گروه B نیز بر روی عناصر استقامت قلبی – تنفسی و سرعت تأثیر داشـت ولی بر سایر عناصر اثری نداشـت. لباس نایلونی فقط توانست عنصر سرعت را متأثر کند ولی عناصر دیگر تغییری را نشان ندادند. اگرچه پوشیدن لباس‌های NBC در این آزمایشات تأثیرات همه‌جانبه‌ای بر پارامترهای آمادگی جسمانی نداشت ولی توصیه می‌شود فرماندهان مربوطه پوشیدن این لباس‌ها را برای حداقل مدت کوتاهی قبل از هر گونه عملیاتی اجباری نمایند تا رزمندگان به آن‌ها عادت نموده و نسبت به پوشیدن طولانی مدت این لباس‌ها سازگار گردند. 

کلیدواژه‌ها