اثر استات سرب بر آئورت رت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  سرب باعث ایجاد فشار خون در انسان و حیوانات آزمایشگاهی می‌شود. مکانیسم دقیق فشار خون ناشی از سرب معلوم نیست اما عوامل زیادی از جمله: تغییر در پاسخ‌دهی سیستم آدرنرژیک ممکن است در این زمینه دخیل باشند. در این مطالعه در طی 28 روز اثر مسمومیت حاد و تحت حاد با سرب بر پاسخ‌دهی آئورت سینه‌ای بررسی شد. موش‌های صحرایی از نژاد Sprague Dawley با وزن 250 - 200 گرم استفاده شدند. پس از خارج‌‌کردن آئورت سینه‌ای و قراردادن آن در محلول کربس سرد، بافت هم‌بند و چربی آن جدا گردید. حلقه‌های 3 - 2 میلی‌متری از آئورت برش داده شدند. برای ثبت انقباض ایزومتریک داخل حمام بافتی قرار داده شد. حمام بافتی حاوی 10 میلی‌لیتر محلول کربس با دمای 37 درجه سانتی‌گراد بود که با گاز محتوی 95% اکسیژن و 5% دی‌اکسید کربن هوادهی می‌شد. حلقه‌ها به‌مدت 45 دقیقه تحت کشش مناسب ( 2 گرم وزنه) قرار داده شدند، سپس دو بار با محلول 40 میلی مولار کلرور پتاسیم تحت انقباض قرارگرفتند. پاسخ انقباضی دوم به کلرور پتاسیم به‌عنوان مرجع برای محاسبات بعدی مورد استفاده قرار گرفت. پاسخ‌های انقباضی با اضافه‌کردن دوزهای افزایشی عوامل مختلف نطیر فنیل‌افرین، پرازوسیــن، کلونیدین، یوهیمبین، دوپامین و SCH در حضــور یا عــدم حضــور L - NAME و ایندومتاسین مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در معرض قرارگرفتن سرب به‌صورت حاد و تحت حاد باعث افزایش معنی‌داری در پاسخ انقباض عروقی می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد که این اثر سرب به‌تنهایی ناشی از اثر سیستم آدرنرژیک باشد، بلکه فاکتورهای دیگر نظیر تغییر در تبادل کلسیم داخل سلولی، نیتریک اکساید و مسیر سیکلواکسی ژناز ممکن است دخیل باشند.

کلیدواژه‌ها