بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  بعد از جنگ تحمیلی تعداد زیادی از مجروحین جنگ از عوارض گسترده گازهای شیمیایی استفاده شده توسط رژیم عراق رنج می‌برند. نظر به این که عوارض این گازها به دو نوع زودرس و دیررس تقسیم می‌شوند و عوارضی مانند: سقط جنین، وزن کم زمان تولد [1] و زایمان زودرس در دسته عوارض دیررس قرار گرفته و اطلاعات زیادی در دست نیست. از این‌رو، هدف این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی و تعیین ارتباط عوارضی از قبیل وزن کم زمان تولد، زایمان زودرس، ناهنجاری‌های جنینی، مرگ داخل رحمی جنین [2] و شیوع تغییر جنسیت فرزندان با عوامل مرتبط با مصدومیت شیمیایی می‌باشد.   مطالعه از نوع توصیفی گذشته‌نگر بر روی 50 مصدوم شیمیایی از بین 2100 مجروح در سال 1379 از استان کرمان می‌باشد. روش نمونه‌گیری به شیوه تصادفی بود. و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با فرد جانباز توسط پرسش‌نامه‌ای که از قبل تهیه شده بود، جمع‌آوری شد. در بین این 50 نفر، 120 مورد حاملگی در همسرانشان وجود داشت، که از این بین 19 درصد وزن زمان تولد کم،13درصــد زایــمان زودرس و 8 درصد سقط وجود داشت.   سه متغیر وزن کم زمان تولد، سقط جنین و زایمان زودرس با متغیرهایی نظیر سن پدر و مادر، میزان تحصیلات مادر و شدت شیمیایی شدن فرد جانباز و سطح اقتصادی با استفاده از نرم‌افراز آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   نتایج این بررسی مؤید آن است که به استثنای سن والدین، در سایر موارد رابطه بدست آمده بین متغیرها معنی‌دار است ( P کمتر از 5 درصد). در حالی‌که شیمیایی شدن فرد تأثیری در تغییر شیوع جنسیت فرزندان نداشت. 

کلیدواژه‌ها