نویسنده = احمد عامریون
تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرستاران نظامی در ایران: یک مطالعه چند مرحله ای

دوره 23، شماره 10، آذر و دی 1400، صفحه 829-838

10.30491/JMM.23.10.829

احمد عامریون؛ محمدکریم بهادری؛ اکرم پرنده؛ محمدرضا محبتی


امکان سنجی توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 353-362

10.30491/JMM.22.4.5

مهدی ابراهیم نیا؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون؛ فاطمه فرح افزا


مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 36-45

10.30491/JMM.22.1.27

ابراهیم شمس الدینی؛ مهدی ابراهیم نیا؛ مجتبی سپندی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ احمد عامریون


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


عوامل سازمانی موثر بر متوسط اقامت بیمار در بیمارستان: مرور نظام مند مطالعات

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 577-588

سیدمرتضی حسینی شکوه؛ کاظم صادقیان؛ احمد عامریون؛ روح ا... زابلی


میزان و علل کسورات بیمه‌ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 402-411

مریم یعقوبی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ حسین معینی متین؛ مجتبی سپندی؛ احمد عامریون؛ سید جواد حسینی شکوه


نیاز سنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت: یک مطالعه ترکیبی در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 23-28

احمد عامریون؛ احسان تیمورزاده؛ مهران علیجانزاده؛ سید مصطفی حکیم زاده؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ محمد کریم بهادری؛ کیقباد طاهرنژاد


بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 59-68

احمد عامریون؛ بایرام نجاتی زرنقی؛ جواد حسینی شکوه؛ روح الله زابلی؛ علی اکبر کریمی زارچی


میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 97-101

احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ رضا توکلی؛ غلامعلی قربانی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه


میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 37-44

احمد عامریون؛ مهدی ابراهیم نیا؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ شهرام توفیقی؛ روح ا... زابلی؛ حسن رفعتی