امکان سنجی توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گردشگری پزشکی از صنایع مهم در حوزه بهداشت و درمان است که نه تنها حافظ منافع اقتصاد ملی است، بلکه فرایند سلامت و درمان را از جمله امکان دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی بهینه، ارزان و سریع را در مسیری هدفمند هدایت می نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی و امکان سنجی به منظور شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار و پیشنهاد راه هایی برای توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز بود.
روش‌ها: این مطالعه از نوع کاربردی و ترکیبی در دو مرحله کیفی وکمی انجام گرفت. جامعه پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران و متولیان حوزه گردشگری پزشکی و مسئولین مرتبط با گردشگری بیمارستانهای شهرتبریزوگردشگران مراجعه کننده به بیمارستانها و در فازکمی خبرگان حوزه گردشگری پزشکی بودند. حجم نمونه در فاز کیفی 10 نفر و در فاز کمی 7 نفر که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها در فاز کیفی ازمصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع و در فاز کمی از باتکنیک دیماتل استفاده شد. تحلیل داده های کیفی با کمک نرم افزار MAXQDA10 و داده های کمی با نرم افزار MATLAB انجام گرفت. جمع آوری داده ها در بازه زمانی آذر تا اسفند 1397 انجام شد. مراحل مختلف طرح جهت روایی و پایایی به تایید خبرگان رسید.
یافته‌ها: پس از پیاده سازی مصاحبه ها و پس از حذف هم پوشانی ها تعداد 72 کد اولیه بدست آمد. سپس کدهای اولیه در قالب اهداف پژوهش بعنوان 5 موضوع (تم) شامل (کیفیت خدمات، هزینه، کادر پزشکی و درمانی، تجهیزات پزشکی و امکانات و تسهیلات رفاهی) و 23 زیر موضوع (ساب تم) طبقه بندی شد. سپس نتایج فاز کیفی برای تعیین اهمیت با استفاده از روش تصمیم گیری جمعی دیماتل در شش گام مورد بررسی قرار گرفت که با اهمیت ترین زیر موضوعات بدست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهداف پژوهش توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز مستلزم توجه به راه اندازی بخش  IPDو اتاق های VIP < /span>، تناسب هزینه با قیمت رقابتی مبدا بیمار، جذب و آموزش پزشکان و کادر درمانی حاذق، استفاده از علم ارزیابی فناوری سلامت (HTA) و تسهیل فرایند پذیرش بیمار جهت ارتقاء کیفیت خدمات و کشش و جذب گردشگر پزشکی می باشد. توسعه گردشگری پزشکی در کنار خدمات وتسهیلات و امکانات شهری، مستلزم عوامل درون بیمارستانی و در راس آنها کیفیت خدمات مناسب با استاندارد های بین المللی، خدمات رفاهی درون یا جنب بیمارستانی، تجهیزات به روز پزشکی و بخش ها و کارکنان آموزش دیده است بعلاوه نقش مهارت ارتباط زبانی نیز بسیار قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


1. Heydari R. Basics of Tourism Tourism Planning: Samt; 2006. 284 p. 2. Garcia-Altes A. The development of health tourism services. Annals of tourism research. 2005;32(1):262-6. doi:10.1016/j.annals.2004.05.007 3. Harahsheh SS. Curative tourism in Jordan and its potential development. Bournemouth University, United Kingdom. 2002;3(1):45-78. 4. Keckley P, Underwood H. Medical tourism: update and implications. Washington, DC: Deloitte Centre for Health Solutions. 2008:91-040. 5. Cohen IGJCLR. Circumvention tourism. 2011;97: 1309. 6. Taghvaei M, Goodarzi M. Developing and prioritizing the formation of strategies in medical tourism (case study: Shiraz metropolis). 2016. 7. Bishmi B, Varmazyar A. Medical tourism capabilities in Iran and ranking the capabilities using analytical hierarchy process. Heritage and Tourism Journal. 2016; 1(2):93-108. 8. Noori Hekmat S, Jabbari A, Dehnavieh R, Mardani R. Readiness of hospitals to infare medical tourism industry: Isfahan city. Health Information Management. 2014; 11(4):506-516. 9. Deloitte L. Medical tourism: update and implications. Retrieved September. 2009; 29: 2014. 10. Moody M. Medical tourism: employers can save significant healthcare dollars by having employees seek overseas options. Rough Notes. 2007;150(11): 114-6. 11. Framarzi A. Health tourism in Iran. 2010:19 -21. doi:10.1016/j.foodcont.2009.03.013 12. Maleki S, Tavangar M. Analyzing health tourism challenges in Mashhad from the perspective of foreign patients. Journal of Social Sciences (M. Torab Ahmadi, Trans.). 2016;36(2):103-14. 13. Badei F, Ebrahimi AB, Khani HD. Medical tourism development in golestan province; an assessment of identified solutions. New Marketing Research Journal. 2016;6(4):25-36. 14. Movahedi A. Study of the effective factor in non willingness for enterprising in tourism by private sector. Allame Tabatabaei University; 1995. 15. Moheb khodaei M. Mediators have raised the cost of health tourism in Iran. 2018. 16. Ebrahim Bay Salami Gh. Medical tourism is the highest paid tourism destination. 2018. 17. Sahney S, Banwet D, Karunes S. An integrated framework for quality in education: Application of quality function deployment, interpretive structural modelling and path analysis. Total Quality Management & Business Excellence. 2006;17(2): 265-85. doi:10.1080/14783360500450376 18. Teymouri Z. Examining and Presenting Health Tourism Strategies Case Study: Foreign Medical Tourism of Metropolis, Tabriz: Zanjan; 2015. 19. Arabshahi A, Ariyanfar M. Health tourism and tourism development; reviewing the potential and capabilities of Iran in health tourism and medical-curative tourism. Geographical Journal of Tourism Space. 2014; 3(9):133-152. 20. Mabodi M, Hakimi H. The determinants of medical tourism; Iran's case study. Tourism planning and development. 2015;15(4):80-106. fa. 21. Drinkert A. Medical tourism: a post-travel study measuring the impact of push & pull factors on the perceived quality of the medical tourism experince: California State Polytechnic University, Pomona; 2015. 22. RahimiZarchi MK, Shafaghat T, Hatam N. Shiraz medical tourism industry: development strategies. Management Strategies in Health System. 2017;2(2): 88-95. 23. Goodarzi M, Taghvaei M, Zangiabadi A. Investigation and Evaluation of the impacting Factors on the Development of Medical Tourism in Shiraz Megalopolis. Tourism Management Studies. 2014;8 (23): 1-25. doi:10.5296/emsd.v3i1.4876 24. Wongkit M, McKercher B. Desired attributes of medical treatment and medical service providers: A case study of medical tourism in Thailand. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2016;33(1):14-27. doi:10.1080/10548408.2015.1024911