مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پذیرش از درمانگاه به عنوان یک فرایند کلیدی از زمان مراجعه بیمار به پزشک تا بستری در بخش می باشد. در رویکرد مهندسی مجدد با هدف بهبود مستمر در فرآیندها و ارتقاء کیفیت، فرآیندهای فعلی با فرآیندهای جدید جایگزین می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396 انجام گرفت.
روش‌ها: مطالعه از نوع کیفی بود که به صورت موردی در بازه زمانی مهر تا اسفندماه 1396 در یک بیمارستان نظامی شهر تهران انجام گرفت. مصاحبه با 12 نفر از کارکنان و ذینفعان درگیر در فرایند پذیرش صورت گرفت. نمونه گیری هدفمند جهت صاحبان فرآیند و نمونه‌گیری در دسترس جهت بیماران استفاده شد. روش گرداوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و جلسه فوکوس گروپ بود. برای ترسیم فرآیندها از نرم افزار Edraw Max7 و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار MAXQDA11 استفاده گردید.
یافته‌ها: ابتدا فرآیند فعلی پذیرش از درمانگاه با 29 فعالیت اصلی، 14 مورد مراحل عمل و 5 مرحله تصمیم گیری رسم شد. از مجموع 109 کد استخراج شده در خصوص چالش‌های موجود در فرایند، در نهایت هفت چالش کلی (تم اصلی): هزینه‌ها، کمبود‌ها و نواقص، آموزش، بهره گیری ناکافی از سیستم اطلاعات بیمارستان، حجم زیاد مراجعات و شلوغی، فرایند طولانی و زمان بدست آمد. در نهایت فرایند اصلاحی نمودار جریان کار پذیرش از درمانگاه با 29 فعالیت اصلی، 14 مورد مراحل عمل، 3 مرحله تصمیم گیری و حذف مراحل توقف و بایگانی رسم شد که در نتیجه آن زمان فرایند جدید از 5 به 4 ساعت کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: کاهش مراحل فرآیند پذیرش بستری، افزایش مراحل عمل و کاهش تصمیم گیری و حذف تاخیر و بایگانی سبب کاهش زمان و بهبود رضایت و رسم فلوچارت جدیدی جهت فرآیند پذیرش شد. فرایند جدید چابک تر و کاراتر بوده و باعث بهبود عملکرد پذیرش بستری از درمانگاه و در نهایت افزایش بهره وری می گردد.

کلیدواژه‌ها