عوامل سازمانی موثر بر متوسط اقامت بیمار در بیمارستان: مرور نظام مند مطالعات

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شاخص متوسط مدت اقامت به عنوان یک شاخص غیرمستقیم از مصرف منابع در بیمارستان بوده و معیاری از سنجش کارائی است. بنابراین مدیریت جنبه های سازمانی موثر بر آن می تواند فرصت هایی را جهت افزایش درآمد، کاهش هزینه ها، بهبود پیامدهای بالینی بیماران، افزایش کیفیت و افزایش سودآوری فراهم آورد. لذا این مطالعه با هدف شناسائی عوامل سازمانی موثر بر متوسط اقامت بیمار در بیمارستان صورت گرفت.
روش‌ها: این مطالعه به صورت مرور نظام مند و با استفاده از پروتکل PRISMA در بانک های اطلاعاتی بین المللی (PubMed ، Google Scholar  و ScienceDirect) و ملی (SID، Magiran وMedLib ) صورت گرفت. با توجه به استراتژی PICOS، مقالات انتشار یافته تا مهرماه 1396 به دو زبان انگلیسی و فارسی با استفاده از ترکیبات مختلف کلیدواژه­های Length of Stay ، Stay Length، Stay Lengths، Hospital Stay، Hospital Stays و Organizational factors و معادل فارسی آنها (عوامل سازمانی و مدت اقامت) جستجو گردید. پس از انجام جستجو و انتخاب مقالات، متن مقالات نهائی با کمک چک لیست­های C‏ASP  و PRISMA مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر متوسط اقامت بیمار در قالب جدول تطبیقی و به صورت سنتز روایتی ارائه گردید.
یافته‌ها: نتیجه جستجو اولیه شامل 127 مقاله بود که در بازبینی صورت گرفته در گام های بعدی، 12 مقاله برای مطالعه انتخاب و محتوای انها مورد بررسی دقیق قرار گرفت. مهم ترین عوامل سازمانی موثر بر مدت اقامت بیمار شامل نسبت پرستار به بیمار، پزشک و پرستار آموزش دیده، فرآیند ترخیص بیمار، حضور پزشک در بخش، تعداد درخواستهای پاراکلینیکی، هماهنگی های بین بخشی، زمان اولین اقدام درمانی در بخش پس از ورود بیمار، زمان ویزیت، روزهای پذیرش بودند که در چهار گروه عوامل فرآیندی، خدماتی، مقررات سازمانی و نیروی انسانی طبقه بندی گردید.
نتیجه‌گیری: باتوجه به اینکه عوامل فرآیندی و مدیریتی از ارکان قابل کنترل و تغییرپذیر مدیریت سازمان بیمارستان محسوب میگردند، لذا مدیران و تصمیم گیران ارشد در بیمارستانها می توانند با تمرکز بر این عوامل و انجام مداخلات سیاستگذارانه، در راستای ارتقاء بهره­وری و بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی گام های اساسی بردارند.

کلیدواژه‌ها