دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 67، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-98 
نیازسنجی و اولویت بندی پژوهشهای راهبردی برای توسعه علمی یک دانشکده پزشکی

صفحه 91-98

جمال اخوان مقدم؛ غلامحسین علیشیری؛ مرضیه لک؛ حسن گودرزی؛ سید جلال مدنی؛ علی زارعی؛ امین سهرابی؛ مازیار کرمعلی