بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شهرستان لنگرود

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بیمارستان امینی لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از جمله عواملی که باعث افزایش عملکرد سازمانی می شود شخصیت افراد می باشد. سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به عملکرد سازمانی مثبت منجر می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شهرستان لنگرود می باشد.

روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی -پیمایشی بوده که با اسـتفاده از پرسـشنامه های اخلاق حرفه ای محقق ساخته و ویژگی های شخصیتی نئو سنجش ها انجام شد. پرسشنامه های مذکور از روایی محتوا برخوردار بـوده وپایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی به ترتیب (801/0) و (877/0) تعیین گردید. حجم نمونه 162 نفر بود که با روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تحلیل گردید.

یافته‌ها: از کل افراد نمونه 103 نفر زن و 59 نفر مرد بودند. یافته ها نشان داد که تاثیر رگرسیون بین اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی کارکنان برابر 786/12 می باشد که نشان دهنده تاثیر بالای اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان می باشد. ضرایب تاثیر رگرسیون بین اخلاق حرفه ایی و مولفه های ویژگی های شخصیتی کارکنان به ترتیب زیر ثبت شد: ضرایب 998/11، 554/7، 891/6، 781/6 که به ترتیب مربوط به مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سازمانی، تعلق به اجتماع علمی و خود کارایی می باشد.

نتیجه‌گیری: نتـایج نشان دهنده تاثیر بالای اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شهرستان لنگرود می باشد طوریکه که اخلاق حرفه ای بیشترین تاثیر را بر مسئولیت اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها