تبیین و طراحی مدل عوامل موثر بر تولید دانش در یک پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی نظامی به روش تحلیل عاملی تائیدی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار، مرکز مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در عصر حاضر تولید دانش یکی از مهم ترین منابع امتیاز رقابتی برای فرد و سازمان است. کیفیت خدمات بهداشتی و سلامتی و ارتقائ سطح سلامت نیز به شدت وابسته به تولیدات علم در این زمینه می باشد. دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی کشور مسئولیت تولید علم در جهت اقتدار و توسعه پایدار کشور را برعهده دارند، برای انجام این مهم، شناخت مولفه های موثر بر تولید دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف بررسی و طراحی مدل عوامل موثر بر تولید دانش در یک پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی نظامی به روش تحلیل عاملی تائیدی انجام گردیده است.
روش­ها: مطالعه حاضر کاربردی از نوع توصیفی، همبستگی مبتنی بر تحلیل عاملی تائیدی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه محققین، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک پژوهشکده نظامی بودند که با روش سرشماری، نمونه گیری انجام گرفته است. پس از جمع آوری داده ها، آمار توصیفی به کمک نرم افزار 18 SPSS و آمار تحلیلی به روش تحلیل عاملی تائیدی با کمک نرم افزار آموس 18 صورت گرفته است.
یافته­ ها: در مجموع 49 نمونه شرکت کننده در مطالعه، 3/63 % مرد با حداکثر 25 سال سابقه کار و 200 چاپ مقاله بودند. نتایج نشان­ دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته منطبق بر مدل مفهومی پژوهش بود (048/0=RMSEA، 055/0=RMR، 86/0=GFI،  76/0=AGFI).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی مشخص شد، استقلال عمل محقق، تشویق همکاران، سبک مدیریتی و اعطای پاداش دارای ضریب اهمیتی بالایی نسبت به دیگر متغیرها در تولید دانش می باشند. شایسته است در تصمیم گیری ها و تعیین راهبردی کلان متغیرهای فوق با اولویت بالا مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها