بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سر حلقه های صالحین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گیلان: کاربرد الگوی فرانظری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، دکتری تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات بیماریهای بینی و سینوس، بیمارستان امیرالمومنین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 کارشناس ارشد تغذیه، بسیج جامعه پزشکی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف: علیرغم فواید زیاد فعالیت فیزیکی منظم هنوز کم تحرکی یکی از مشکلات بهداشتی دربین مردم می باشد. لذا دراین مطالعه کارائی مدل فرانظری در شناخت عوامل مرتبط با فعالیت فیزیکی سرحلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش‌ها: دراین مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1395 تمامی سر حلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی گیلان (101نفر) پرسشنامه های معتبرشده خودایفا مشتمل بر 3 بخش اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش سازه های الگوی فرانظری و پرسشنامه بلند بین المللی فعالیت فیزیکی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آمار توصیفی و آزمون های همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.

یافته‌ها: 60 درصد از واحدهای مورد پژوهش با میانگین سنی 7/40 سال با انحراف معیار 3/8 در مرحله غیرفعال فعالیت فیزیکی یعنی پیش تفکر، تفکر و مرحله آمادگی قرار داشتند. بین استراتژیهای رفتاری از سازه فرایند تغییر با میزان فعالیت فیزیکی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. به جز سازه های موازنه تصمیم گیری و معایب فعالیت فیزیکی، بقیه سازه های مدل، همبستگی معنی داری با مراحل تغییر فعالیت فیزیکی داشتند. آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهنده ارتباط آماری مثبت و معنی دار بین فرایند شرطی سازی متقابل از استراتژی رفتاری سازه فرایند تغییر با میزان فعالیت فیزیکی بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه از کاربرد مدل فرانظری در تغییر فعالیت فیزیکی سرحلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی گیلان حمایت می کند. بنابراین، می توان با اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری با تأکید بر سازه تأثیرگذار (فرایندهای رفتاری تغییر) موجبات حفظ و ارتقاء فعالیت فیزیکی در این گروه را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها