ارزشیابی آموزش بالینی در بخشهای اطفال بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه اطفال، بیمارستان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گلستان، ایران

3 گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

5 دانشیار اورژانس اطفال، دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش بالینی از مهمترین ارکان آموزش در پزشکی بوده و هدف آن تامین نیروی انسانی کارآمد، متبحر و آگاه جهت رفع نیازهای بهداشتی درمانی جامعه است. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی آموزش بالینی بخش­های اطفال بیمارستان آموزشی کودکان مفید، امام حسین (ع)، شهدای تجریش و لقمان بر اساس استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 94 طراحی شده است.

روش‌ها: مطالعه‏ حاضر از نوع‏ توصیفی- مقطعی می باشد که در سال 94 اجرایی شد. از هر یک از بخش های اطفال بیمارستان های امام حسین (ع)، شهدای تجریش، لقمان و کودکان مفید، اساتید، دستیاران کودکان و کارورزان بعنوان جامعه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه ای محقق ساخته است که در آن استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت که شامل استانداردهای آموزش در کلینیک سرپایی، استانداردهای راندهای آموزشی، استانداردهای گزارش صبحگاهی، استانداردهای ژورنال کلاب، استانداردهای تریاژ و استانداردهای مراکز مهارت های بالینی می باشند در قالب 100 سوال بصورت مکتوب پرسیده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS-16 شده و مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: پرسشنامه‌ها توسط 95 نفر در بیمارستان‌های لقمان (16نفر)، امام حسین (12 نفر)، شهدا (15نفر) و مفید (52 نفر) تکمیل گردید. از بین افرادی که پرسشنامه ها را تکمیل نمودند 27 (4/28 %) نفر کارورز، ‌50 (6/52 %) نفر دستیار و 18 (9/18 %) نفر هیات علمی بودند. یافته ها نشان داد که هیچکدام از استانداردهای آموزش بالینی بطور صددرصد از دیدگاه هیئت علمی، دستیار و کارورز مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت اعمال نمی شود. در تمام موارد هیات علمی در مقایسه با دستیار و کارورز، امتیاز بالاتری را به ترتیب به گزارش صبحگاهی، آموزش در کلینیک های سرپایی، تریاژ، راند آموزشی، مرکز مهارت های بالینی، ژورنال کلاب داده بودند. در تمام بیمارستان های مورد مطالعه مرکز مهارت های بالینی و ژورنال کلاب کمترین امتیاز را اخذ کرد.

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که از نظر دستیار، هیئت علمی و کارورز بطور میانگین هیچکدام از استانداردهای آموزش بالینی تعریف شده از سوی وزارت بهداشت، بطور کامل و صدردصد رعایت نمی گردد اگرچه گزارش صبحگاهی وضعیت مطلوب و قابل قبولی داشت. با این وجود در استانداردهای مربوط به مرکز مهارتهای بالینی و ژورنال کلاب هنوز ضعف هایی وجود دارد که با توجه به اهمیت آنها، می بایست برای ارتقا و بهبود وضعیت تمهیداتی اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها