آسیب‌شناسی روانی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای نظامی دریایی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر سلامت روانی نظامیان دریایی، این مطالعه با هدف آسیب‌شناسی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای نظامی دریایی انجام شد.

روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و در حیطه پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش داده بنیاد انجام شد. بدین منظور 15 شرکت­ کننده به روش نمونه ­گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده­ ها جمع­ آوری، ثبت و سپس کدگذاری انجام شد و در قالب مقوله­ های اصلی دسته بندی شدند.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 34 سال و میانگین تجربه کاری آنها 16 سال بود. تحلیل مصاحبه شرکت ­کنندگان به شناسایی 71 کد اولیه، 18 زیر مقوله و 8 مقوله اصلی شامل عوامل خانوادگی، شناختی، شخصیتی، سبک و کیفیت زندگی، محیطی، معنوی، هیجانی و سبک رهبری منجر شد.

نتیجه‌گیری: بنابراین عوامل روانشناختی در بهداشت روانی نظامیان نیروی دریایی نقش بسیار مهمی ایفا می­ کنند، بنابراین لزوم توجه بیشتر به این عوامل در پرداختن به سلامت جسمی و روانی نیروهای دریایی نظامی اهمیت اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها