بررسی ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 استاد، گروه روماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 استادیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ترکیب بدن شامل دو جزء توده چربی و توده لخم است که هر کدام اثرات متفاوتی بر میزان چگالی مواد معدنی استخوان دارند. در این مطالعه ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی بررسی شد.

روش‌ها: چگالی مواد معدنی استخوان، توده چربی وتوده لخم، 99 نفر مرد نظامی با میانگین سنی 7/35 سال توسط اسکن جذب سنجی اشعه ایکس دوتایی در یک مطالعه مقطعی اندازه گیری شد. رابطه دو جزء توده چربی و توده لخم با میزان چگالی مواد معدنی استخوان در کل بدن و در اندام مختلف آزمودنی ها مورد محاسبه قرار گرفت.

یافته‌ها: بین چگالی مواد معدنی استخوان با توده چربی در کل بدن (214/0=p) و همچنین در اندام تحتانی (836/0=p) و فوقانی (955/0=p) رابطه منفی وجود داشت که از لحاظ آماری معنادار نبود. در عین حال بین چگالی مواد معدنی استخوان در اندام فوقانی (000/0=p) و تحتانی (001/0=p) و کل بدن (001/0=p) با توده لخم در همان اندام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: توده لخم به عنوان یک پیش بینی کننده مهم چگالی مواد معدنی استخوان در اندام فوقانی و تحتانی و در کل بدن مردان نظامی مطرح است. 

کلیدواژه‌ها