ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی– عضلانی در کارکنان اداری به روش ROSA و ارتباط آن با بهره وری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عدم توجه به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آن در محیط کار، آسیب ها و هزینه های بسیار زیادی برای کارکنان، کارفرمایان به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش بهره وری و کارآیی افراد می گردد. هدف  از این مطالعه تعیین ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارکنان اداری به روش ROSA و ارتباط آن با بهره وری بود.

روش‌ها: مطالعه تحلیلی حاضر بر روی کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های بهره وری و نوردیک بود و پوسچر کارکنان با روش ارزیابی سریع استرین اداری (ROSA) بررسی شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزارآماریSPSS 20  و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه میانگین سنی 56 نفر از کارمندان مورد مطالعه 62/6±75/40 سال و میانگین سابقه کار آنان 12/6±67/16 سال بود. 1/41% کارکنان دارای بهره وری زیاد و بترتیب 9/42 % و 1/16 % از کارکنان دارای بهره وری متوسط و کم بودند به طوری که میانگین نمره بهره وری کارکنان 5/23±7/82 به دست آمد که در سطح متوسط قرار داشت. بیشترین درصد فراوانی در روش ROSA نمره 5 (9/42%) بود. نمره ROSA با بهره وری رابطه غیرمستقیم و معنی داری داشت (752/0- =R، 001/0>P). 

نتیجه‌گیری: بهره وری کارکنان اداری متوسط بود و با توجه به میانگین نمره ROSA، کارکنان از نظر ریسک فاکتور ارگونومیکی در ناحیه هشدار قرار داشتند. بنابراین به کار بردن اصول ارگونومی در محیط کار، شغل و تجهیزات نقش بسزایی در افزایش بهره وری هر سازمان و ارگان صنعتی خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها