دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 61، آذر و دی 1394 

پژوهشی اصیل

تأثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران: یک مطالعه تاریخی

صفحه 127-136

محمدرضا فیروزکوهی؛ علی ضرغام بروجنی؛ مرتضی نورایی؛ مژگان رهنما؛ محمد بابایی پور


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران عراق

صفحه 145-153

حمید شریف نیا؛ علی اکبر حق دوست؛ عباس عبادی؛ محمدعلی سلیمانی؛ آمنه یعقوب زاده؛ عباس عباس زاده؛ فریبا برهانی؛ محمدرضا کرم؛ سرور ملوک زاده