مقایسه نرخ رفتارهای پر خطر و عوامل زمینه ساز آن‌ها در دانشجویان خانواده‌های نظامی و غیرنظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه نرخ رفتارهای پر خطر و عوامل زمینه ساز این رفتارها در بین دانشجویان خانواده‌های نظامی و غیرنظامی بود.

روش‌ها: مطالعه حاضر جزو تحقیقات توصیفی-مقطعی می‌باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 500 نفر (192 دختر و 308 پسر) از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد که به شیوه تصادفی ساده از بین دانشکده‌های مختلف (علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر و معماری) انتخاب شد. جهت گرد آوری داده‌ها از مقیاس رفتارهای پرخطر و محافظت کننده محمد خانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کای 2 و تحلیل کوواریانس چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که میزان رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار، قلیان، الکل، حشیش، تریاک، شیشه، ترامادول در دانشجویان خانواده‌های نظامی پایین‌تر از سایر گروه‌ها می‌باشد، ولی بین نرخ خودکشی تفاوت معنی داری دیده نشد. همچنین یافته‌ها حاکی از این بود که میانگین نمرات دانشجویان خانواده‌های نظامی در متغیرهای نگرش مثبت به مواد، هیجان خواهی و تعارضات خانوادگی کمتر از سایر گروه‌ها می‌باشد.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که زندگی در خانواده نظامی می‌تواند به‌عنوان یک عامل محافظت کننده در برابر رفتارهای پر خطر باشد.

کلیدواژه‌ها