تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی تجمیعی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه بهداشت مادران و نوزادان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 دپارتمان ایمونولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه زبان روسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس به روش تحلیل محتوا طراحی و اجرا گردید.

روش‌ها: این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوای تجمیعی انجام گرفت. در مجموع، خاطرات و تجارب 68 نفر از کارکنان بهداشت و درمان بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل محتوای مرسوم صورت گرفت.

یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل خاطرات، 6 مقوله و 20 زیر مقوله به‌عنوان جلوه‌های معنویت در خاطرات کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس استخراج گردید. دسته بندی‌های به‌دست آمده از خاطرات مطالعه شده، نشان می‌دهد که مقوله‌های اصلی معنویت در این مطالعه عبارت بودند از: ایثار، از خود گذشتگی، انقلاب درونی، خلوص نیت، امدادهای غیبی و صمیمیت و همکاری.

نتیجه گیری: فضای معنوی حاکم در دوران دفاع مقدس القا گر این نکته است که بسیاری از کارها با روحیه جان‌فشانی و ایثارگری قابل حل است، بنابراین واگویه نمودن فضای معنوی حاکم در دوران دفاع مقدس تنها راه چاره برای ارتقای اخلاق پزشکی و حرفه‌ای در حال حاضر است. بنا به فرمایش مقام معظم رهبری خدمات کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس درحقیقت یک مجاهدت و جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان خدا بود.

کلیدواژه‌ها