کاربرد تکنیک ارزیابی ارگونومیکی رولا درتعیین ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و شرایط ارگونومیکی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

3 گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: امروزه میزان شیوع  اختلالات اسکلتی عضلانی و بیماریهای  شغلی در میان کارکنان اداری  افزایش یافته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین امتیاز رولا و میزان ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی و آگاهی از شرایط ارگونومیکی آنان می باشد.

روشها: در این مطالعه توصیفی میزان ریسک ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در بین 145 نفر از کارکنان نظامی مرد شاغل در بخشهای اداری، با استفاده از روش ارزیابی ارگونومیکی رولا، معاینات پزشکی و بکارگیری نرم افزار آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین فاکتور ارزیابی رولا با بروز اختلالات اسکلتی عضلانی (016/0=P < /span>) و همچنین شیوع اختلالات مچ دست ارتباط معنی دار بود (049/0=P < /span>). ضمنا میانگین شاخص BMI کارکنان 57/25 بود و 58% از کارکنان دارای اضافه وزن بودند.

 نتیجه‌گیری: استفاده از تکنیک ارزیابی اسکلتی عضلانی رولا می تواند به عنوان یک روش پیش بینی کننده در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی و چاقی در پرسنل نظامی شاغل در بخشهای اداری مراکز نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها