بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران عراق

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت؛ پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران- دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

5 گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران- عراق در سال 1393 انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 211 جانباز جنگ ایران و عراق با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس به‌منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش معنوی کینگ انجام شد. ثبات درونی و بیرونی پرسشنامه به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص درون خوشه‌ای بررسی شد.

یافته‌ها: ثبات درونی سؤالات مقیاس هوش معنوی کینگ به روش آلفای کرونباخ، 872/0 و شاخص همبستگی درون خوشه‌ای (89-84:%95 CI) 872/0 محاسبه شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به‌دست آمد که 3 عامل با ارزش ویژه بیشتر از یک را نشان داد (1، 8 سؤال، 87/0 &alpha =؛ 2، 5 سؤال، 89/0&alpha =؛ 3، 2 سؤال، 51/0&alpha =). سه عامل پنهان، 70/44 درصد کل واریانس پرسشنامه را تبیین کردند.

نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسشنامه هوش معنوی کینگ اعتبار کافی در میان جانبازان جسمی جنگ ایران و عراق نشان داد. با در نظر گرفتن ویژگی‌های روانسنجی مناسب، این پرسشنامه می‌تواند در پژوهش آتی هوش معنوی در این گروه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها