تأثیر آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر آگاهی سربازان وظیفه در مورد بیماری مننژیت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نفرولوژی، بیمارستان نور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

اهداف: مننژیت از مسائل مهم بهداشتی محسوب می‌شود همچنین از آنجایی که شلوغی و ازدحام جمعیت از جمله عوامل مستعد کننده در ابتلا به بیماری مننژیت است لذا هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر آگاهی سربازان وظیفه در مورد بیماری مننژیت می‌باشد.

روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد است که بر روی سربازان پدافند هوایی سمنان انجام گردید. روش نمونه گیری در این مطالعه سرشماری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود. در ابتدا آگاهی سربازان در مورد بیماری مننژیت سنجیده شد سپس به‌صورت حضوری و توزیع پمفلت مداخله‌ی آموزشی انجام گردید و در انتها پرسشنامه‌ها به نمونه‌های پژوهش داده شد. داده‌های به‌دست آمده وارد نرم افزار SPSS ویرایش 21 شدند و با استفاده از آزمون t زوجی و آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: سطح کلی آگاهی در مورد بیماری مننژیت در سربازان، پیش از آموزش 94/3±3/36 و پس از آموزش 57/3±76/65 بود که آزمون تی زوجی نشان داد سطح کلی آگاهی سربازان در مورد بیماری مننژیت به‌طور معنی داری افزایش یافته بود (P=0/001).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه مداخله آموزشی باعث ارتقای آگاهی سربازان در مورد مننژیت گردیده است و همچنین از آنجایی که اکثر مردان باید دوره سربازی را بگذرانند لذا یکی از بهترین زمان‌هایی که می‌توان از آن جهت آموزش راه‌های انتقال و پیشگیری از این بیماری استفاده نمود دوره سربازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها