تأثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران: یک مطالعه تاریخی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران گروه

چکیده

اهداف: هدف این مطالعه بررسی تأثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران در دوران جنگ و بعد از آن می‌باشد.

روش‌ها: این مطالعه با متدلوژی تحقیق تاریخی و متد تاریخ شفاهی، با انجام مصاحبه عمیق به دنبال بررسی تجربیات 18 نفر از پرستاران شرکت کننده در جنگ در رابطه با بیان تجربیات خود از تأثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران می‌باشد.

یافته‌ها: درون مایه‌های استخراج شده از مصاحبه‌های پرستاران عبارت‌اند از: ورود مردان به پرستاری، تغییر برنامه‌های آموزشی پرستاری در اثر جنگ، به‌کارگیری تخصصی پرستاران در چهار ساله دوم جنگ، افزایش توان مدیریتی پرسنل پرستاری، رشد حرفه‌ای پرستاری، تقویت بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه که در قالب روایت بیان گردید.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه در جنبه‌های مختلف، جنگ تحمیلی موجب تحولات زیادی در پرستاری گردید. نیروهای پرستاری توانمندی در جنگ ساخته شدند که پرستاری را به سمت حرفه‌ای شدن پیش بردند و جایگاه پرستاری را توسعه دادند.

کلیدواژه‌ها