اثر یک دوره مسابقه کاراته بر شاخص‏‌های التهاب و آسیب بافت عضلانی در سربازان کاراته‏‌کا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هدف از این تحقیق بررسی اثر حاد چهار مسابقه کاراته بر سطوح سرمی آنزیم کراتین‏‌کیناز، لاکتات دهیدروژناز و اجزاء C3 و C4 سیستم کمپلمان در سربازان کاراته‏‌کا می‏‌باشد.

روش‏‌ها: بدین منظور 10 کاراته‏‌کا از یکی از مراکز آموزش نظامی ایران به‏‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو جدول منهای 68 کیلوگرم با قد معادل 40/4± 8/168 سانتی‏‌متر و BMI معادل 01/1± 72/21 کیلوگرم بر مجذور قد، منهای 78 کیلوگرم با قد معادل 25/7± 8/172 سانتی‏‌متر و BMI معادل 76/1± 85/22 کیلوگرم بر مجذور قد، به‏‌صورت دوره‏‌ای به رقابت پرداختند و هر کدام در یک روز 4 مسابقه به روش مسابقات رسمی برگزار کردند. نمونه‏‌های خونی 24 ساعت قبل و بعد از مسابقات گرفته شد و در آزمایشگاه تخصصی مورد سنجش قرار گرفت. برای مقایسه میانگین‏‌ها در مراحل قبل و بعد، از آزمون‏‌های آماری t وابسته، آنالیز واریانس با اندازه گیری‏‌های مکرر و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

یافته‏‌ها: نتایج نشان داد که سطوح سرمی آنزیم کراتین‏‌کیناز در مجموع هر دو گروه 75/145 درصد افزایش معنی‏‌دار (012/0P=) و آنزیم لاکتات دهیدروژناز در مجموع هر دو گروه 5/66 درصد افزایش غیر معنی‏‌دار (124/0P=) نشان داد. درحالی‏‌که اجزاء C3 و C4 سیستم کمپلمان در مجموع هر دو گروه به ترتیب 75/15 و 5/24 درصد کاهش غیر معنی‏‌دار (به ترتیب: 104/0P= و 138/0P=) پیدا کردند.

نتیجه‏‌گیری: به نظر می‏‏‌رسد یک روز پس از انجام چهار مسابقه کاراته (سبک کومیته)‏‌، نشانه‏‌هایی از آسیب عضلانی در سربازان بروز می‏‌کند که احتمالاً به دلیل استرس مکانیکی ناشی از ضربات متوالی است. البته برای کسب نتایج روشن‏‌تر به پیگیری‏‌های بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها