دوره و شماره: دوره 23، شماره 11 - شماره پیاپی 108، بهمن و اسفند 1400 

پژوهشی اصیل

بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر عملکردهای ذهنی مردان 29-20 سال

صفحه 864-874

10.30491/JMM.23.11.864

محمدجواد جعفری؛ سعید غفاری؛ الهام اخلاقی پیرپشته؛ سهیلا خداکریم؛ رضا خسرو آبادی؛ اشکان خطابخش؛ زهرا صالح زاده