بررسی تأثیر آموزش دگرامدادی در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، بیمارستان 525 ارتش، خرم آباد، ایران

2 گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کشور ما در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات طبیعی و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار دارد. نیروهای مسلح با بهره‌گیری از قابلیت توزیع منطقه‌ای بسیار مناسب و قابلیت اقدام سریع جزء اولین سازمان‌هایی است که در بحران حضور دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش دگرامدادی در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان طراحی شد.
روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی و دو گروهی است که در سال 1396 انجام شد. دو یگان از یگان­‌های مستقر در شهر خرم‌­آباد به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و مقایسه تخصیص یافت. در هر گروه (آزمون و مقایسه) 25 نفر از سربازان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گروه آزمون شش جلسه دو ساعته آموزش دگرامدادی به‌صورت آموزش ترکیبی توسط محقق برگزار شد. برای گروه مقایسه مداخله‌ای از سوی محقق انجام نگرفت و آموزش گروه مقایسه طبق روال سابق به روش سخنرانی انجام شد. جهت جمع­‌آوری داده­‌ها از پرسشنامه‌های دانش و نگرش و 5 فهرست وارسی محقق ساخته روا و پایا استفاده شد. پرسشنامه ها  و چک لیست‌ها قبل و یک هفته بعد از مداخله توسط واحد­های مورد پژوهش در هر دو گروه آزمون و مقایسه تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از آزمون­‌های آماری دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی استفاده شد.
یافته­‌ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معناداری نداشتند (0/05<P < /span>). همچنین اختلاف معنی‌داری بین دو گروه در دانش، نگرش و عملکرد قبل از انجام مداخله وجود  نداشت (0/05<P < /span>). بعد از مداخله آموزشی، اختلاف معنی‌داری بین دو گروه آزمون و مقایسه در میانگین نمرات حیطه‌های دانش و 5 مورد عملکرد بررسی شده (مراقبت از شکستگی، کنترل خونریزی، حمل مصدوم به روش‌های آتش‌نشان، عصایی و سینه خیز) وجود داشت (0/05>P < /span>) به‌طوری که نمره گروه آزمون در هر دو حیطه دانش و عملکرد بالاتر بود. اما اختلاف معنی‌داری بین دو گروه آزمون و مقایسه در حیطه نگرش وجود نداشت (0/05<P < /span>).
نتیجه‌­گیری: با توجه به نقش گسترده نیروهای نظامی در زمان بحران آموزش پرسنل وظیفه از طریق برنامه آموزشی منسجم و برگزاری کلاس‌های آموزشی همراه با تاکید بر آموزش عملی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Available from: https://reliefweb.int/report/world/cred-crunch-newsletter-issue-no-58-april-2020-disaster-2019-year-review. [accessed 1 january 2020] 2. Nakhaei M, Tabiee S, saadatjou SA, SabzehKar F. The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2019;26(3):237-48. [In persian] 10.32592/JBirjandUnivMedSci.2019.26.3.105 3. Jalali Farahani A, Hosseini Zijoud SR. The importance and role of military forces in natural disaster relief. Journal Mil Med. 2019;21(3):205-7. [In persian]4. Nouraei‎ A, Mirhashemi‎ S, Hashemzade‎ M, Khoshmohabbat‎ H, Moharramzad‎ Y. Scientific knowledge of forces of an operational military group during a maneuver about self- and nonself aid. J Mil Med. 2009;10(4):273-6. [In persian] 5. Karampourian A, Ghomian Z, Jahangiri K, Karkhanei B. Effect the Education of Mass Casulty Incident (MCI) on Knowledge, Atittude, Practice and satisfaction in Red Crescent Rescuers of Hamedan. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2017;25(1). 44-51. [In persian] 10.21859/nmj-25016 6. Keikha A, Shahraki Z, Haddadi E, Nouri Delavar M. The role of Red Crescent Society public education in urban crisis management. jorar. 2018;10(3). 1-17. [In persian] 7. Khatami M, Ziaie A, Aghamiri S, Ardalan A, Ahmadnejad E. Assessment of First Aid Training among Student Volunteers of Iranian Red Crescent Society, 2007. IJE. 2010;6(1):10-7. [In persian] 8. Haji zadeh M, Seyed Mazhari M, Pishgooie A, Aliyari S. The effect of buddy aid education packages on the wives of military personnel awareness and attitude in the face with earth quake in 2013. ajaums-mcs. 2014;1(1):1-8. [In persian] [In persian] 10.18869/acadpub.mcs.1.1.1 9. Ameryoun Ahmad, Sanaeinasab Hormoz, tabatabaei khalfi Mehdi, Aliakbar. Kz. Knowledge and Attitudes of Self-aid and Buddy in Military Personnel Center. Journal of Police Medicine. 2013;2(3):167-74. [In persian] 10.30505/2.3.4 10. kiumarsi m. Military service is manifestation of Social discipline. Capital police Scientific-professional quarterly. 2015;1393(23):81-95. [In persian] 11. Amanat N, Khankeh H, Hosseini Ma, Mohammadi F, Aghighi A, Sadeghi A. The effect of earthquake preparedness training to male high school students on families. 2. 2013;5(3). [In persian] 12. Bistaraki A, Waddington K, P. G. The effectiveness of a disaster training programme for healthcare workers in Greece. INR. 2011 sep;58(3):341-6. 10.1111/j.1466-7657.2011.00898.x 13. Idrose AM, Adnan WAW, Villa GF, AHA. A. The use of classroom training and simulation in the training of medical responders for airport disaster. Emerg Med J. 2007;24(1):7-11. 10.1136/emj.2006.036202 14. Katona LB, Douglas WS, Lena SR, Ratner KG, Crothers D, Zondervan RL, et al. Wilderness first aid training as a tool for improving basic medical knowledge in South Sudan. Prehosp disaster med. 2015;30(6):574-8. 10.1017/S1049023X15005270 15. Olumide AO, Asuzu MC, Kale OO. Effect of first aid education on first aid knowledge and skills of commercial drivers in south west Nigeria. Prehosp disaster med. 2015;30(6):579-85. https://doi.org/10.1017/S1049023X15005282 16. Shahbazi A, Ghorbanzadeh A, Golvardi Yazdi M, Azad M, Sharifi A. Comparing the Effect of Lecture and Rescue Training Methods with the War Maneuvers on the Public Aid Preparedness in the Personnel of the Navy's Military Barracks. J Mil Med. 2016;17(4): 291-7. 17. Hazrati lilan A, Rezaei AA. The effect of relief training on the knowledge, attitude and practice of educated people in the Red Crescent Society in the summer of 2010. The Second National Conference on Crisis Management; Tehran: Iran2011. [In persian] 18. Ghanbari V, Maddah S.S, Khankeh HR, Karimloo M, Ardalan.A. The Effect of a Disaster Nursing Education Program on Nurses’ Preparedness for Responding to Probable Natural Disasters. IJN. 2011;24(73):72-80. [In persian] 19. Daneshmandi M, Asgari A, Tadrisi SD, Ebadi A, Mokhtari Nori J. Study of the effect of self-aid and buddy-aid education using lecture and multimedia software package on the performance level of military personnel. IRCMJ. 2011;4(3):121-6. [In persian]