بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر عملکردهای ذهنی مردان 29-20 سال

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مهندسی بهداشت حرفه ‎ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

6 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارتعاش به‌­ویژه ارتعاش تمام بدن یکی از مهمترین عوامل زیان­‌آور فیزیکی در محیط‌­های صنعتی و همچنین وسایل نقلیه به شمار می‌رود. مواجهه با ارتعاش تمام بدن می‌تواند باعث ایجاد واکنش‌های ذهنی و فیزیولوژیکی متفاوت در انسان شود. از این­‌رو پژوهش حاضر به بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر عملکردهای ذهنی مردان 29-20 سال در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است.
روش‌ها: دراین پژوهش 32 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با میانگین سنی 2/56±22/19 سال و شاخص توده بدنی 2/31±24/20 کیلوگرم بر متر مربع شرکت داشتد. شتاب ارتعاش تمام بدن در سه تراز کم(0/53)، متوسط (0/81) و زیاد (1/12) متر بر مجذور ثانیه بر طبق استاندارد ISO 2631 در فرکانس ۷-۳ هرتز اعمال شد. عملکردهای ذهنی هر یک از آزمودنی‌ها ابتدا در حالت بدون ارتعاش و سپس در شتاب‌های متفاوت ارتعاش با استفاده از ابزار آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری IVA (Integrated Visual and Auditory Continues) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضربان قلب افراد نیز به‌وسیله­ دستگاه ضربان‌سنج دیجیتال ثبت گردید.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش شتاب ارتعاش تمام بدن میزان توجه دیداری و شنیداری به‌طور معنی‌داری کاهش می­‌یابند (P<0.001). علاوه‌بر این ضربان قلب و زمان واکنش افراد نیز به‌طور معنی‌داری افزایش می‌­یابند (P<0.001).
نتیجه‌گیری: ارتعاش تمام بدن یک عامل موثر در زمان واکنش، عملکرد­های ذهنی و پارامترهای فیزیولوژیک می­‌باشد که می‌­تواند باعث کاهش دقت در انجام کار شود.

کلیدواژه‌ها


1. El Falou W, Duchene J, Grabisch M, Hewson D, Langeron Y, Lino F. Evaluation of driver discomfort during long-duration car driving. Applied ergonomics. 2003;34(3):249-55. https://doi.org/10.1016/S0003-6870(03)00011-5 2. Ebrahimi H. Investigation of noise and vibration exposure of Tehran’s bus drivers. Tehran: Tehran Univesity of Medical Sciences. 2009. 3. Nawayseh N. A mathematical model of the apparent mass of the human body under fore-and-aft whole-body vibration. International Journal of Automotive & Mechanical Engineering. 2016;13(3). https://doi.org/10.15282/ijame.13.3.2016.7.0297 4. Panel on Musculoskeletal Disorders a, Workplace t, Medicine Io. Musculoskeletal disorders and the workplace: Low back and upper extremities: National Academy Press; 2001. 5. Griffin M, Lewis C. A review of the effects of vibration on visual acuity and continuous manual control, part I: Visual acuity. Journal of sound and vibration. 1978;56(3):383-413. https://doi.org/10.1016/S0022-460X(78)80155-2 6. Newell GS, Mansfield NJ. Evaluation of reaction time performance and subjective workload during whole-body vibration exposure while seated in upright and twisted postures with and without armrests. International Journal of Industrial Ergonomics. 2008;38(5-6):499-508. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2007.08.018 7. Troxel WM, Helmus TC, Tsang F, Price CC. Evaluating the Impact of Whole-body Vibration (wbv) on Fatigue and the Implications for Driver Safety. Rand health quarterly. 2016;5(4). 8. Standardization IOf. Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration-Part 1: General requirements: The Organization; 1997. 9. Ramamurti V. Computer aided mechanical design and analysis: McGraw-Hill School Education Group; 1998. 10. Kubo M, Terauchi F, Aoki H, Matsuoka Y. An investigation into a synthetic vibration model for humans:: An investigation into a mechanical vibration human model constructed according to the relations between the physical, psychological and physiological reactions of humans exposed to vibration. International Journal of Industrial Ergonomics. 2001;27(4):219-32. https://doi.org/10.1016/S0169-8141(00)00052-4 11. KHANI JR, SAREMI M, KAVOUSI A, MONAZAM MR, ABEDI M. THE EFFECT OF WHOLE-BODY VIBRATION ON VEHICLE DRIVER'S REACTION TIME AND MENTAL AND PHYSIOLOGICAL WORKLOAD. 2012. 12. Kantowitz BH, Bortolussi MR, Hart SG, editors. Measuring pilot workload in a motion base simulator: III. Synchronous secondary task. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting; 1987: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA. https://doi.org/10.1177/154193128703100733 13. Holland Jr C. Performance and physiological effects of long term vibration. LOCKHEED-GEORGIA CO MARIETTA LOCKHEED GEORGIA RESEARCH LAB; 1966. 14. Landström U, Lundström R. Changes in wakefulness during exposure to whole body vibration. Electroencephalography and clinical neurophysiology. 1985;61(5):411-5. https://doi.org/10.1016/0013-4694(85)91032-6 15. Bhalchandra JA. Development of continuous subjective and physiological assessment techniques for the determination of discomfort and activity-interference in transportation systems. 2008. 16. Bobick TG, Unger RL, Gallagher S, Doyle-Coombs DM, editors. Physiological responses and subjective discomfort of simulated whole-body vibration from a mobile underground mining machine. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting; 1988: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA. https://doi.org/10.1518/107118188786762559 17. Hancock R, Jog A, Mansfield NJ, Loughborough L, editors. Effect of vibration on reading performance, subjective and hysiological workload. 43rd UK Conference on Human Responses to Vibration; 2008. 18. Wilkinson R, Gray R. Effects of duration of vertical vibration beyond the proposed ISO&quot;&quot; fatigue-decreased proficiency'' time, on the performance of various tasks. AGARD Vibration and Combined Stresses in Advan Systems 5 p(SEE N 75-27685 18-51). 1975. 19. Ahmed Khan I, Mallick Z, Khan ZA. A study on the combined effect of noise and vibration on operators’ performance of a readability task in a mobile driving environment. International journal of occupational safety and ergonomics. 2007;13(2):127-36. doi.org/10.1080/10803548.2007.11076716 20. Ljungberg JK, Neely G. Stress, subjective experience and cognitive performance during exposure to noise and vibration. Journal of Environmental Psychology. 2007;27(1):44-54. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.12.003 21. Zamanian Z, Nikravesh A, Monazzam MR, Hassanzadeh J, Fararouei M. Short-term exposure with vibration and its effect on attention. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2014;12(1):135. https://doi.org/10.1186/s40201-014-0135-1 22. Schust M, Blüthner R, Seidel H. Examination of perceptions (intensity, seat comfort, effort) and reaction times (brake and accelerator) during low-frequency vibration in x-or y-direction and biaxial (xy-) vibration of driver seats with activated and deactivated suspension. Journal of Sound and Vibration. 2006;298(3):606-26. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2006.06.029 23. Mansfield NJ, MacMull SJ, Singla G, Rimell AN, editors. Relative influence of sitting duration and vibration magnitude on sitting discomfort in a car seat. 42nd United Kingdom Conference on Human Responses to Vibration, held at ISVR, University of Southampton; 2007.