دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 46، آذر و دی 1390 

پژوهشی اصیل

تاثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌‌‌‌‌‌های شخصیتی دانشجویان نظامی

صفحه 195-200

بهنام ملکی؛ سعید صانعی؛ حسین برهانی؛ اکبر قوامی


تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی

صفحه 201-206

محمد قاسمی؛ بابک ساعدی؛ محمد مجتهد؛ مریم رضایی نجف آبادی؛ مسعود افشاری؛ مرتضی ایزدی


کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی

صفحه 207-212

حمیدرضا توکلی؛ کاظم فرهنگ؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ اسماعیل حیدری


مدل ارزیابی سامانه پایش سلامت کارکنان بخش بهداشت و درمان

صفحه 223-227

هاله منشگر؛ شهریار محمدی؛ داود کریم زادگان؛ سید جلال مدنی


آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاها در مسابقات بین‌المللی

صفحه 235-240

مصطفی رحیمی؛ فرزین حلبچی؛ اسماعیل علی بخشی؛ نوید کلالی؛ شهرام نظری


پایایی و روایی پرسش‌نامه

صفحه 241-246

محمد غلامی فشارکی؛ داوود طالبیان؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان


مروری

نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران

صفحه 247-252

رمضان رحمانی؛ شعبان مهرورز؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی