پایایی و روایی پرسش‌نامه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه آموزش و پژوهش، بیمارستان نجمیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: امروزه یکی از چالش‌های مهم که به‌گونه‌ای فزاینده ذهن سرپرستان و مدیران را به خود مشغول کرده است، اندازه‌گیری میزان رضایت شغلی است. با توجه به خلاء موجود در زمینه وجود ابزاری استاندارد برای اندازه‌گیری رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمانی، پژوهش حاضر با هدف اصلی تهیه و استانداردسازی پرسش‌نامه برآورد رضایت شغلی طراحی و اجرا شد.   روش‌ها: این پژوهش تحلیلی- مقطعی در شهریور سال 1389 انجام شد. 301 نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی نجمیه با نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده و به سئوالات پرسش‌نامه برآورد رضایت شغلی پاسخ دادند. در این مطالعه از روش‌های روایی همزمان و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای بررسی روایی سازه و به‌منظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل داده‌ها به‌کمک نرم افزارهای SPSS 16 و AMOS 18 با روش‌های آماری تحلیلی شامل آزمون مجذور کای انجام شد.   یافته‌ها: نمونه متشکل از 301 نفر شامل 239 نفر (8/81%) زن و 53 نفر (2/18%) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان‌دهنده هفت عامل با تبیین 62% واریانس و شاخص کیسر- مایر- اُلکین 82/0 شد. این عوامل به‌وسیله تحلیل عاملی تاییدی (18/1= مجذور کای نسبی، 04/0= RMSEA ، 93/0= GFI ، 91/0= AGFI ) تصد ی ق شد. پایایی پرسش‌نامه به‌روش آلفای کرونباخ برابر 86/0 گزارش شد.   نتیجه‌گیری: با توجه به این که شاخص‌های روایی و پایایی پرسش‌نامه همگی در حد مطلوبی هستند ، می‌توان از نسخه جدید پرسش‌نامه برآورد رضایت شغلی به‌عنوان پرسش‌نامه‌ای روا و پایا برای اندازه‌گیری رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها