کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: امروزه الگوهای فراوانی برای تعالی سازمانی معرفی شده‌اند. در میان این الگوها مدل بالدریج، اصول مدیریت کیفیت جامع را برای سازمان‌های بهداشتی- درمانی بهینه نموده است . ارتقای دانش سازمانی و بهبود کیفیت مدیریت دانش، یکی از معیارهای مهم این مدل است. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت مدیریت دانش در یکی از بیمارستان‌های نظامی شهر تهران براساس مدل تعالی مالکوم بالدریج بود.   روش‌ها: این مطالعه کیفی توصیفی- تحلیلی مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری مدیران، کارکنان، مستندات و فرآیندهای یکی از بیمارستان‌های نظامی در شهر تهران بود. ابزار گردآوری داده‌ها، چک‌لیست استاندارد مدل تعالی مالکوم بالدریج (نسخه 2010-2009) بود. داده‌ها براساس ماتریس امتیازدهی بالدریج محاسبه شد. نتایج براساس امتیازات کسب‌شده در ماتریس، با نرم‌افزار Excel 2007 محاسبه و تحلیل شد.   یافته‌ها: بیمارستان مورد مطالعه از مجموع 90 امتیاز معیار "مدیریت دانش"، 67/43 امتیاز (52/48%) را به‌دست آورد. همچنین از شاخص‌های "سنجش عملکرد" 5/67%، "تجزیه و تحلیل و بازنگری عملکرد" 5/52%، "بهبود عملکرد" 55%، "داده‌ها، اطلاعات و مدیریت دانش" 40% و "مدیریت فناوری و منابع اطلاعاتی" 5/37% امتیاز را کسب نمود.   نتیجه‌گیری: بیمارستان مورد نظر در توسعه زیرساخت‌های مدیریت دانش با استقرار نظام اطلاعات سلامت، اقدامات مناسبی انجام داده است، ولی به‌نظر می‌رسد همچنان در زمینه آموزش منابع انسانی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های نظام اطلاعات سلامت، نیازمند ارتقا است.

کلیدواژه‌ها