رابطه به‌کارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: نظام سلامت کشور همه ‌ ساله مبالغ بسیار قابل توجهی را صرف تامین دارو می‌کند. هدف کلی این پژوهش، بررسی تاثیر به‌کارگیری کارت هوشمند در مدیریت مصرف داروی بیماران ام.اس سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران بود.   روش‌ها: این مطالعه از نوع همبستگی در سال 1389 در تهران انجام شد. جامعه پژوهش تمامی بیماران ام.اس تحت پوشش بیمه خدمات درمانی استان تهران بودند. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی با مراجعه حضوری و دسترسی مستقیم به اسناد و با استفاده از فرم‌های انتقال داده انجام گرفت. به‌منظور تحلیل یافته‌ها میانگین میزان سرانه مصرف، اعتبارات و نسخ دارویی قبل و بعد از به‌کارگیری کارت هوشمند محاسبه شد. سپس برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون ‌های T و F و نرم ‌ افزا ر SPSS 16 استفاده شد.   یافته‌ها: بین وضعیت به‌کارگیری کارت هوشمند در بین سال‌های 86 (قبل از به‌کارگیری) 87 و 88 (بعد از به‌کارگیری) با میزان مصرف دارو ( 009/0>p  )، میزان اعتبارات دارویی ( 005/0>p  ) و میزان نسخ دارویی (001/0>p  ) ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت.   نتیجه‌گیری: به‌کارگیری کارت هوشمند سلامت به‌منظور ثبت اطلاعات مربوط به خدمات دارویی و درمانی، می‌تواند گامی موثر در کاهش سرانه میزان مصرف دارو، میزان اعتبارات دارویی، نسخ دارویی و بارِ مراجعه باشد. بنابراین به‌کارگیری کارت هوشمند سلامت در مدیریت، کنترل و بهبود مصرف دارو تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها