ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران

چکیده

  اهداف: امروزه به دلیل تغییر مدل­های مسیر پیشرفت شغلی، سازمان­ها نقش مهمی در مدیریت مسیر پیشرفت شغلی ایفا می­کنند. کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی، افراد را در دستیابی به اهداف ارزشمند یاری می­کند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه کارکردهای مختلف مدیریت مسیر پیشرفت شغلی با رضایت از مسیر پیشرفت شغلی در بین کارکنان شاغل در یک واحد نظامی انجام شد.   روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی و به‌شیوه همبستگی است که در سال 1390 روی 92 نفر از کارکنان یک واحد نظامی که به­روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. مدیریت مسیر پیشرفت شغلی براساس مدل کونگ و همکاران و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی براساس مدل گرینهاوس و همکاران بررسی شد. تحلیل داده­ها به­کمک نرم­افزار SPSS 16 و با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T تک ­ نمونه­ای، رگرسیون تک ­ متغیره و رگرسیون گام ­ به ­ گام انجام شد.   یافته‌ها: ارتباط مثبت و معنی‌دار بین تمامی کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی با رضایت از مسیر پیشرفت شغلی وجود داشت (05/0>p ). همچنین تاثیر تمامی کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی بر رضایت از مسیر پیشرفت شغلی معنی‌دار به‌دست آمد و 86% از واریانس متغیر وابسته را پیش­بینی می­کردند (05/0>p ).   نتیجه‌گیری: کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی شامل ارزیابی، توسعه و آموزش مسیر پیشرفت شغلی در واحد نظامی مورد مطالعه، تاثیر قوی و مثبتی بر رضایت از مسیر پیشرفت شغلی دارند.

کلیدواژه‌ها