دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، خرداد و تیر 1381 
مروری بر تجربیات بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس :عملیات والفجر 10

صفحه 75-80

سردار توکل حاج‌احدی؛ علی‌اصغر نویدی؛ حسن ابوالقاسمی؛ حسنعلی محبی


جنبه های بهداشتی-درمانی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه

صفحه 93-98

حسن ابوالقاسمی؛ علی اصغر نویدی؛ حسنعلی محبی


بهداشت روانی و مشاوره در نیروهای نظامی

صفحه 103-108

جعفر انیسی؛ سیدمحمود میرزمانی


نگاهی نو به طاعون در عصر حاضر

صفحه 119-124

علی مهرابی توانا؛ رمضانعلی عطایی